Innlegg i Finnmarken og Altaposten 07.07.2011, Ságat 08.07.2011 og Finnmark Dagblad 12.07.2011.
Innlegget blei også sendt direkte til styret og fagrådet til EDL, men pr. 03.12.2011, etter snart 5 månadar, har det enno ikkje kome noko svar, verken i avisa eller til meg, Dette trass i at dei i denne periden har vore aktive med stadig nye innlegg i avisene. Betre kan det vel ikkje illustrerast at dei verken kan eller vil svare. Problemet er at folk legg merke til kva dei skriv, ikkje kva dei ikkje skriv, slik kan dei fortsette å spreie løgner og gift utan å måtte stå til rett for det.

EDL fortsatt utan svar

I fire år har no EDL eller "Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd" vore ein aktiv debattant i Finnmark, gjennom stadige innlegg i lokalavisene, brev til styresmaktene og eigne nettsider. Frå å starte som ein organisasjon mot Finnmarkslova, har ein utvida til total omskriving av historia i Finnmark; nordmenn kom først og samar har aldri vore undertrykt eller utsatt for fornorsking, derimot er det Sametinget og "den samiske eliten" som diskriminerer alle andre i fylket.

I hundrevis av innlegg av medlemmer av EDLs ledelse og "fagråd" har ein gitt uttrykk for svært bastante påstandar om historia, alltid med samme etniske slagside: for å svekke det samiske. Sidan 2008 har eg i fleire innlegg stilt spørsmålsteikn ved desse påstandane, men EDL har konsekvent unnlatt å svare. Ved årsskiftet 2008/09 skreiv eg i Altaposten og FD:
"Eg har i til saman tre innlegg i forskjellige media tatt opp det eg meiner er faktiske feil i historieframstillinga til EDL. Desse innlegga kan ein finne på internett: http://sveinlund.info/sami/edl.htm, http://sveinlund.info/sami/edl-hist.htm og http://sveinlund.info/sami/edl-tb-hist.htm.... Ikkje eitt ord til svar! Samtidig svarar EDL sin nestleiar på andre kritikarar som har hatt sine innlegg etter den tid, og anklagar dei for historieforfalsking og udokumenterte påstandar. EDL sine representantar er elles svært så diskusjonsvillige, men spør dei om bevis for påstandane deira, så blir det heilt stille."

Noko svar kom heller ikkje da. Derimot skreiv EDL leiaren 21.03.2009:
"Skoltene og sjøfinnene er i dag kalt østsamer eller sjøsamer, men de aller færreste av disse føler seg som samer og står heller ikke innmeldt i samemanntallet. Disse gruppene er pr. i dag fratatt sine rettigheter, demokrati, historie og kultur. Grunnen er at Sametinget mener at de er de rette forvalteren av vår historie."
Det er altså Sametinget som har tatt historia frå sjøsamane, ikkje norske styresmakter!

To år seinare gjør eg eit nytt forsøk på å få EDL til å grunngi påstandane sine og forklare kva dei meiner. 22.03.2011 skreiv eg:
"I Finnmark Dagblad 19.03.2011 kommer Turid Bjørnstrøm, leder for "Etnisk og Demokratisk Likeverd følgende sensasjonelle opplysning: "Vi ønsker å formidle demokrati, og er ikke i mot urfolks rettigheter."
Dette er nye og gledelige toner. Viser her til tidligere EDL-leder Lars Hapalahtis uttalelse at "når 1 ut av 20 er urfolk ... så bør de heller finne seg noe annet å bedrive tida med enn f.eks å kreve urfolksrettigheter”.
Det vil derfor være fint om vi kunne få et klart svar fra EDL på et par enkle spørsmål:
- Hva legger EDL her i "urfolks rettigheter"?
- Hvilke urfolk mener man disse gjelder for? ...
- Er det noen forskjell på samepolitikken til EDL og FrP, og i tilfelle hva går denne forskjellen ut på?
- Når EDL går inn for likeverd mellom etniske grupper, går man da også inn for likeverd mellom språka til disse gruppene?
Ser fram til klare svar."

Det kom verken klare eller uklare svar. Så var kanskje organisasjonen avgått ved døden i mellomtida? Nei, så vel var det ikkje. Det er heller ingen grunn til å tru at dei har endra meining.

12.05.2011 skriv EDL-leiaren på organisasjonen sine nettsider:
"Det argumenteres for historiske rettigheter og urfolk i alle sammenhenger hva gleder rettighter på etnisk grunnlag. Selv om det finns historisk dokumentasjon på at samene verken var først i Finnmark eller på kysten, verken hadde rein på kysten eller drev særlig aktivt fiske. Sjøsamene er ett begrep eller betegnelse som ble tillagt befolkningen på kysten, og misbrukt i moderne tid. Hva er så alt dette overkjørende og tilsynelatende fakta som presenteres fra den samiske eliten. Det koster utvilsomt for mye å innrømme feil, miste anseelse, makt og innflytelse som en årelang prosess har tilført dem... kravet til rettigheter for opplevd urett og "fornorskning" begynner å bli bli lang, den har sikkert ingen ende heller." (bokstavrett sitat. SL)

Dei samme historieforfalskingane blir her gjentatt i enno grovare form. I dette tilfellet serverer dei det beste eksempelet på ordtaket "på seg sjølv kjenner ein andre": "Det koster utvilsomt for mye å innrømme feil, miste anseelse, makt og innflytelse."

Samtlige mine spørsmål til EDL står fortsatt ubesvarte. Eg oppmodar lesarane til å følge godt med om det kjem noko svar denne gongen, og trekke sine konklusjonar ut frå det.

Svein Lund


Til hovudsida.