Svein Lund

Mu unna dihtorgirjjáš

Lean čállán dihtoroahppogirjjáža mii lea jurddašuvvon sihke álggaheddjiide ja olbmuide geat háliidit oahppat mo birget sámegielain dihtormáilmmis.
Girjjáš bođii 1. veršuvdnan 1999, ja 2002 giđa gárvvistuvvo nubbi veršuvdna. Girjjáža lea Sámedikki oahpahusossodat almmuhan.
Dat lea pdf-formáhtas, ja stuorrudat lea sullii 1 MB.
Deaddil dása: Mu unna dihtorgirjjáš GURUT sáhppánboaluin jus háliidat lohkat girjji fierpmádagas.
Jus háliidat vurket dan iežat dihtorii, deaddilat OLGEŠ boaluin.
Fálus mii dalle ihtá, deaddilat "Save link as" dahje sullásaš.

Mi lille databok - Datalærebok på samisk

Eg har skreve ei lita datalærebok som er tenkt både som grunnopplæring og for folk som ønsker å lære om korleis ein kan bruke samisk på data.
Boka kom i første utgåve 1999 og våren 2002 blei andre utgåve ferdig. Ho er utgitt av Sametingets opplæringsavdeling.
Boka er i pdf-format og storleiken er omlag 1 MB.
Klikk her: Mu unna dihtorgirjjáš med VENSTRE museknapp om du vil lese boka frå nettet.
Om du vil laste ho ned: Klikk med HØGRE museknapp. I menyen som da kommer opp, klikkar du på "Save link as" eller noko liknande.

Sjølve boka finst bare på samisk, men eg har omsett til norsk dei kapitla som handlar om problem med samisk språk i datamaskinar og datakommunikasjon. Dette er særlig med tanke på datalærarar og dataansvarlige som ikkje sjølv les samisk, men som skal hjelpe elevar og tilsette som treng å skrive samisk. Denne omsettinga er i html-format, og du finn ho her: Samisk på data - på norsk


Eanet artihkalat sámi áššiid dahje skuvlaáššiid birra
álgosiidui

sveilund@online.no