Innlegg i Nordlys (03.01.07), Ságat (04.01.2007) og.Finnmark Dagblad

Komagar over hovudet eller i vranghalsen?

Komagar frå Kokelv sjøsamiske museum


I fleire nordnorske aviser har Alvin Vaseli eit innlegg der han går til angrep på meg for påstanden om at store deler av venstresida i Finnmark har tatt aktivt standpunkt mot sameretten. Vaseli er spent på min begrunnelse, og den gir eg gjerne. No skulle dette ikkje vere noko nytt for dei fleste som har følgt med i politikken dei siste ti åra. Allereie i 1997 bygde noverande stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo opp store delar av si nominasjons- og valkampanje på motstand mot sameretten. Han uttalte bl.a. at SV er mot alle rettigheter til Sametinget, han markerte seg mot samisk flagg, samisk nasjonalsang og Samefolkets dag. Han ville seie opp internasjonale avtalar som anerkjenner urfolk sin rett til land og vatn. Dette bør Vaseli kjenne til, fordi hans parti RV har gått hardt mot Ballo og SV for dette. I samband med Finnmarkslova har Ballo fått følge av fleire på venstresida utafor SV, særlig Jarl Hellesvik, som til forveksling har kjørt dei samme argumenta mot Sametinget, ILO-konvensjonen osv. Det nye er at Alvin Vaseli, som kjent RV-representant, stiller seg så på linje med Ballo og Hellesvik i samepolitikken at han kjenner seg sjølv ramma av kritikken og påstår at eg har omtalt han som samenes fiende.

Det som har provosert Vaseli er eit lite innlegg eg hadde i Klassekampen, i samband med at Mari Boine i samme avis hadde kritisert venstresida for å engasjere seg lite i samiske spørsmål. For dei som ønsker å få med seg diskusjonen, ligg det første innlegget mitt på internett. . Om dette svaret mitt blir for knapt, viser eg til eit grundigare svar her.

Vaseli framstiller meg som ein tidligare "markert person i Finnmark RV". Eg var med i RV i Finnmark fram til 1999, og kan ikkje sjå at det verken da eller seinare har vore gjort noko vedtak i RV som gir Alvin Vaseli ryggdekking for det synet på samiske spørsmål som han legg opp til i dette innlegget. Snarare tvert om.

I likheit med Ballo og Hellesvik framstiller Vaseli Finnmarkslova som ei lov for privatisering av utmarka i fylket, og sanningsvitnet er ein advokat som vil kunne føre saker for dei som vil ha slik privatisering. Ville det ikkje vere betre å lese kva som verkelig står i lova? Det kan han knapt ha gjort, når han påstår at denne "legger til rette for en privatisering av felles land, hav og naturressurser". Hav-ressursene er, trass protestar frå bl.a. fylkesting og sameting, ikkje med i lova, så Finnmarkslova har inga skuld i den privatiseringa av fiskeressursane som no er i ferd med å skje.

Vaseli omtalar nedlatande Sametinget som eit parlament basert på genetisk tilhørighet og seier at vi som kjempa i Stilla ikkje ønska gendemokrati. Eg trudde faktisk at ein så erfaren politikar visste kva grunnlag Sametinget var oppretta på, men så feil kan ein ta.

"Vi kjenner vår historie", påstår Vaseli. I samme åndedrag skriv han at "Men det er nå en gang slik at menneskene på godt og vondt har levd sammen og under de samme vilkår...". Dermed viser han tydelig at han sjølv ikkje kjenner historia, om bl.a. jordlova som diskriminerte dei som snakka anna enn norsk, om elevar som fikk undervisning på eit språk dei ikkje forsto, om samar som i generasjon etter generasjon har blitt påprakka at deira kultur, språk og levemåte ikkje var noko verdt. Samme vilkår?

Eg reknar meg framleis til venstresida, men så lenge SV har representantar som Ballo og RV som Vaseli, føretrekk eg å vere partipolitisk uavhengig.

Svein Lund
Guovdageaidnu


Her følger innlegget til Alvin Vaseli:

Svein Lund, samerett og venstresiden

Svein Lund var nylig ute i Klassekampen og kritiserte avisa for sin manglende dekning av samiske spørsmål. Men avisas forfall er ikke det verste, må vite. Lund mener at venstresiden i Finnmark er enda verre, og at de "tar aktivt standpunkt mot sameretten slik store deler av venstresida i Finnmark har gjort".

Svein Lund som tidligere var en markert person i Finnmark RV, har i ulike sammenhenger stemplet undertegnede og andre som samenes fiender fordi vi har våget å stille spørsmålstegn med Finnmarksloven. Nå er jo venstresiden i Finnmark et mangfoldig begrep, men for nysgjerrige lesere kan opplyses at Finnmark RV støttet innføringa av Finnmarksloven, men var skeptisk til de deler av loven som legger til rette for en privatisering av felles land, hav og naturressurser.

Dessverre ser det ut til at skepsisen var begrunnet. I dag ligger det en rekke krav fra ulike grupper og enkeltpersoner som mener de skal ha privat eiendomsrett til deler av fellesallmenningen. Reindrifts- og rettighetsadvokat Geir Haugen uttalte til avisene etter at loven var vedtatt at "Finnmarksloven slik den er utformet gir de egentlige rettighetshaverne en god mulighet for å få tilkjent eiendomsrett til ulike områder. Jeg tror vi vil få reist en rekke saker for Finnmarkskommisjonen og utmarksdomstolen. Det vil bli fint lite vann og land tilbake til Finnmarkseiendommen".

Nå kan man sikkert ha en morsom diskusjon om hvem som er de "egentlige rettighetshaverne", men i Svein Lunds forunderlige verden finnes det to folkeslag i Finnmark; samer og kolonisatorer. Undertegnede tilhører visstnok sistnevnte gruppe, selv om jeg er født og oppvokst blant sauer, torsk og rein i Nord-Troms. Ikke har jeg sett noen grunn til å granske mine aner for å finne ut om jeg kan melde meg inn i samemanntallet heller. I et mangfoldig kulturelt landskap som Finnmark, med innvandrere fra hele verden, ser jeg det ikke som noe fremskritt at man oppretter et parlament basert på genetisk tilhørlighet. At norske myndigheter i århundre har gjort sitt for å fornorske samene og Finnmark, er vel ingen av oss uenige om. Men det er nå en gang slik at menneskene på godt og vondt har levd sammen og under de samme vilkår, enten man valgte et liv inne på vidda, ute i fjordene, eller i byene på kysten. Vi er mikset sammen gjennom generasjoner. Samisk og finsk blod flyter det også i de fleste av oss som bor ute ved havet, uten at det gjør oss mer spesielle. Vi lever her i dag, vi kjenner vår historie, og jeg skulle tro at hverken Mohammed Ahmed i Hammerfest, Lisa Olsen i Masi eller Berlevåg mannskor er kolonisatorer.

Men Finnmarksloven er vedtatt. Det positive med den er at staten erkjenner tidligere overgrep mot den samiske befolkningen og at retten til å styre over landområdene overføres til lokalt nivå. Men så langt er det første synlige resultat av den lokale styringsretten et oppblåst byråkrati, fete honorarer, hemmelighold, forvirrede politikerne og krav om privat eiendomsrett til moltemyrer, fjellvann og vidder. I Finnmark har menneskene hele tiden måttet slåss for retten til å eksistere og bo. Minst av alt trenger vi en innbyrdes kamp om hvem som skal eie fjellene, viddene og øyene, og lange rettsprosesser for å gjøre Finnmarkseiendommen minst mulig. Som sosialist innbiller jeg meg at man skal bygge fellesskap mellom mennesker, og selv om det muligens lyder naivt, så trodde jeg at kampen for samiske rettigheter handlet om så enkle ting som å gi hverandre respekt, rom og muligheter også for våre ulike måter å leve på? 

Så jeg er spent på Lunds begrunnelse for påstanden om at venstresiden i Finnmark "tar aktivt standpunkt mot sameretten”. Jeg vil imidlertid anbefale han å trekke komagen bort fra hodet før han skriver flere rasende bannbuller. Komager er som kjent mye mer behagelig å ha på foten...

Men jeg spør meg selv om det var gendemokrati og privatisering av fjell og vann vi drømte om da vi lenket oss sammen i Stilla under kampen om Altaelva?

Alvin Vaséli
Hammerfest


Til hovudsida.