Kronikk i Klassekampen. Skrive 17. januar 2007, prenta 16. april 2007

Du må ikke tåle ...

Den norske venstresida og samane

Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer deg selv!
Desse orda av Arnulf Øverland renn meg i hug når eg ser på den norske venstresida gjennom tidene har behandla samiske spørsmål. For det slåande med denne historia er at venstresida i stor grad IKKJE har stått som forsvarar av samane sine interesser som urfolk og som undertrykt språklig og kulturell minoritet. Ofte snarare tvert om.

Bakgrunnen for mitt engasjemang i dette er at eg som fersk søring flytta nordover for vel 30 år sidan og sidan har budd i meir eller mindre samiske område, både i det såkalla "kjerneområdet" og i meir fornorska og oppblanda område. Eg var allereie da engasjert i bl.a. anti-imperialistisk arbeid og målsak og leste med stor interesse bøker om norsk kolonialisme i Sameland. Sentralt sto Per Otnes: Den samiske nasjon (1970) og Gutorm Gjessing: Norge i Sameland (1973), begge skrive av forskarar på venstresida. Analysa deira fann eg at stemte med det eg såg ettersom eg blei kjent med livet i samiske område.

Samtidig opplevde eg at det på store delar av den norske venstresida var eit svært avgrensa engasjement for samane si sak, tildels direkte motvilje, og det var få som hadde særlig djupe kunnskapar om samiske spørsmål. Nokre år seinare kom Altakampen, som for ei tid førte til eit samarbeid mellom den samiske rørsla og norsk venstreside, men sidan gikk denne alliansen etterkvart i oppløysing. Dei siste åra har vi sett at krefter på venstresida i Finnmark har vore blant dei skarpaste kritikarane av sameretten og samerørsla. Ut frå denne røynsla har eg sett behov for ei analyse av forholdet mellom samane og den norske venstresida gjennom tidene, og eg har forsøkt å samle ein del materiale om utviklinga innafor dei ulike venstrepartia og organisasjonane. Her er bare plass til ei kort samanfatting, for dei som ønsker meir detaljar og dokumentasjon viser eg til internett: http://sveinlund.info/sami/vsamelang.htm

Venstre

Den norske nasjonalismen blomstra opp frå midt på 1800-talet. Det norske, det ekte og det lokale skulle løftast fram i lyset, verdsettast og utviklast. Dei mest drivande i denne utviklinga var den retninga som etter kvart danna partiet Venstre. Men dei prinsippa som gjaldt det norske folket, gjaldt ikkje for dei nasjonale minoritetane. Samtidig som det blei vedtatt at norske dialektar skulle ligge til grunn for undervisninga i skolen, blei det innskjerpa at samiske og kvenske elevar skulle undervisast bare på norsk. Blant dei fremste i å framheve det norske mot det utanlandske, finn vi og dei fremste i fornorskinga av samar, kvenar og taterar. I alle fall fram til etter 2. verdskrigen var Venstre eit gjennomført fornorskingsparti.

DNA

I Det norske Arbeiderparti var den dominerande ideologien frå starten at arbeidarklassen måtte stå saman på tvers av etniske og kulturelle skilje, og at desse måtte tonast ned. Det som telte var arbeid, høgare lønn og modernisering. Aukande fattigdom i samiske kyststrøk i mellomkrigstida fikk mange samar til å slutte opp om DNAs sosiale og økonomiske program, sjølv om mange i partiet såg samisk kultur og språk som gamle fortidslevningar som sto i vegen for utviklinga.

Ved fleire høve stilte kjente sameaktivistar på Arbeiderpartilister. I nokre tilfelle fikk dei gjennom lokale valprogram mot fornorsking, elles fikk dei liten støtte i partiet på fylkes- og landsplan. Samtidig som Isak Saba, som stortingsrepresentant for DNA motarbeida fornorskinga, var andre DNA-representantar forkjemparar for hard fornorsking. Nokre få kjente ikkje-samiske DNA-folk støtta samane mot fornorskingpolitikken. Som parti utgjorde DNA ingen opposisjon mot den rådande samepolitikken i mellomkrigstida, og det blei heller inga endring da DNA fikk regjeringsmakta i 1935.

Etter krigen var dei fullstendig avvisande haldningane over for samisk kultur ikkje lenger gangbar mynt, og frå DNA sentralt og regjeringa blei det gitt uttrykk for ei meir positiv haldning til samane og samekulturen. I Finnmark var DNA det fremste fornorskingspartiet, og her blei det gitt uttrykk for meir negative haldningar overfor samisk kultur og språk enn det partiet sentralt kunne gå god for. Men også innafor Finnmark Arbeiderparti har det heile tida vore folk som har arbeida for samiske interesser.

DNA var som regjeringsparti ansvarlig både for å slå ned aksjonane mot Altautbygginga og for å sette igang utreiingsarbeidet som dei vona skulle hindre at ein kom i ein liknande situasjon igjen. Da Samerettsutvalet si første innstilling kom, som gikk inn for samelov og sameting, var det i starten stor motstand i DNA, men tilhengarane av innstillinga klarte å snu fleirtalet i Finnmarks-partiet. Da Sametinget blei oppretta i 1989, stilte DNA valglister, og har sidan heile tida vore Sametingets største opposisjonsgruppe. Gruppa har heile tida vore mellom barken og veden, mellom lojalitet til det samiske samfunnet og til partiet.

Motsetningane innafor partiet er langt frå over, noko som kom klart fram i samband med Finnmarkslova. Blant partiet sine kommune- og fylkespolitikarar på kysten er det stor skepsis til at Sametinget skal få meir å seie.

NKP

Norges Kommunistiske Parti blei stifta i 1923. Eg har ikkje funne teikn til at NKP i tida fram til krigen utvikla nokon sjølvstendig samepolitikk. NKP har stått relativt sterkt i Finnmark, men har hatt få samiske medlemmar. På 70-talet sto det i NKPs prinsipprogram svært allment: "De norske samene må sikres retten og mulighetene til å bevare og utvikle sin kultur, herunder sitt språk. Samene må sikres retten til å bestemme sin økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling."

NKP byrja for alvor under og særlig etter Altakampen å engasjere seg for samiske rettar. Likevel har heller ikkje dette partiet stått samla om samepolitikk og det har ikkje vore uproblematisk å kjempe for samesak innafor partiet. Ingen NKP-ar har likevel offentlig gått mot samerettskrav og NKP er i dag trulig det partiet i Finnmark som står mest konsekvent for ein samerettspolitikk.

SF/SV

Da Sosialistisk Folkeparti blei stifta i 1960 fikk det stor oppslutning i Nord-Noreg. Det var SF-medlemmar som ga ut dei nemnde bøkere som analyserte norsk politikk i Sameland som kolonialisme. Men denne analysa slo bare delvis gjennom i partiet. Innafor SF/SV i Nord-Noreg spela samepolitiske spørsmål ei nokså lita rolle fram til Altakampen. Både her og sentralt var stemninga ofte ganske lunken til samiske rettskrav. Samesaka blei redusert til beitemuligheter for rein og elles sett som målsak på linje med nynorsk og dialektar.

Når SV sine politikarar på 80- og 90-talet blei spurt om partiet sitt syn på sameretten, var standardsvaret at ein måtte avvente samerettsutvalet si innstilling. I ly av denne tilsynelatande semja fikk det utvikle seg ei stor usemje som slo ut i full blom da innstillinga endelig kom.

Samerettsutvalet si innstilling kom kort tid før nominasjonane til stortingsvalet 1997. I Finnmark SV blei Olav Gunnar Ballo førstekandidat på eit program mot samiske rettar. På dette sigla han inn på Stortinget, samtidig som SV si oppslutning i Indre Finnmark fall til eit botnmål. Ballo har bl.a. gått inn for at Noreg skal seie opp ILO-konvensjonen om urfolk. Sjølv om linja hans ikkje har slått fullt gjennom i partiet, har tendensen vore klar, bl.a. markerte SV under behandlinga av Finnmarkslova dissens på ganske mange område, ofte i lag med FrP og konsekvent for å svekke dei samiske rettane i lova.

Denne omlegginga av SV sin fungerande samepolitikk har skjedd utan vedtak i valde partiorgan. Partileiinga virkar likevel å stille seg fullt og heilt bak Ballo, og har latt han ture fram stikk i strid med partiet si vedtatte samepolitiske plattform. Sjølv om mange samiske SV-arane meldte seg ut i 1997, er der framleis sterke krefter i partiet som ønsker ein samepolitikk i tråd med den samepolitiske plattforma.

AKP/RV

AKP(m-l) vedtok på skipingslandsmøtet i 1973 eit sameprogram som sa at samane skulle ha sjølvråderett, til og med rett til eigen stat. Dette blei følgt opp med eige samepolitisk utval og fleire hefte og aviser med samiske tema. Med unnatak for ei periode rundt Altakampen, har likevel ein nokså liten del av partiet aktivt engasjert seg i samepolitiske spørsmål.

I RV/AKP/Klassekampen var Altakampen og sameretten høgt proritert, ei prioriteringa som heldt seg langt utover 1980-talet. AKP/RV sto, ved sida av NKP, som einaste norske parti lenge samla utad på eit samerettstandpunkt. AKP-tidsskriftet Røde Fane har gitt ut to spesialnummer om samepolitikk, AKPs samepolitiske program blei oppdatert i 1989 og AKP/RV har arrangert konferanse om samerett og ressurspolitikk.

I samband med første innstillinga frå Samerettsutvalget meinte AKP at Sametinget skulle ha meir makt, men støtta elles innstillinga. Da Samerettsutvalet si andre innstilling kom i 1997 vedtok både Finnmark RV og landsmøte støtte til utvalet si mindretalsinnstilling (Samisk grunnforvaltning). Da kommunane i Finnmark i 1999 skulle uttale seg om Samerettsutvalet, sprakk likevel Alta RV si kommunestyregruppe fullstendig, bare 1 av 3 representantar sto på RV sin vedtatte politikk. Da det første utkastet til Finnmarkslov kom i 2003 kritiserte RV sitt landsstyre dette hardt for ikkje å følge opp Samerettsutvalet, men tvihalde på staten si makt over samisk land. Da eit nytt utkast låg føre to år seinare, etter Stortinget sine konsultasjonar med Sametinget og Finnmark fylkesting, støtta RV dette, men kritiserte samtidig at havområda ikkje er med og åtvara mot mogleg privatisering.

Kampen om Finnmarkslova

Under diskusjonane om Finnmarkslova i 2005 blei det gjennomført ei underskriftskampanje som fikk stor oppslutning. Mens den tidligare motstanden mot Samerettsutvalgets innstilling i hovudsak hadde gått på at samane og Sametinget fikk for mye makt, hadde den nye motstanden tilsynelatande eit heilt anna grunnlag. Finnmarkslovas punkt om kommisjon for utgreiing av landrettar blei av mange oppfatta som ein plan om privatisering av heile Finnmark, og underskriftskampanja hadde argumentasjon frå venstre, mot privatisering. Initiativtakar var Jarl Hellesvik, politisk uavhengig på venstresida. Andre sentrale debattantar har vore Olav Gunnar Ballo og Alvin Vaseli som har ført den samme kampen innafor og dels på vegne av henholdsvis SV og RV. Ingen av desse fylkespartia erklærte støtte til kampanja, men dei tok heller ikkje avstand frå ho.

Etter kvart kom det klart fram at dette ikkje bare var snakk om motstand mot privatisering, men ein meir grunnleggande motstand mot hovudprinsipp i samepolitikken, både til den norske staten og til dei nemnde partia. Bl.a. har fleire av kritikarane stilt spørreteikn ved om samane er urfolk. Med å gå inn for folkerøysting i Finnmark om Finnmarkslova uttrykte dei at sameretten er ein rett ein kan sjå bort frå dersom fleirtalet av ikkje-samar i Finnmark ønsker det.

Venstresidas dagsavis

Klassekampen var i tida rundt Altakampen og utover 1980-talet klart den riksavisa som dekte samiske spørsmål best, og avisa ga og klar redaksjonell støtte til samiske krav. Seinare har avisa sitt engasjement falt kraftig, no kjem det i beste fall nokre ganske få artiklar for året. Det einaste noverande redaktør har gjort er å gå bort frå forgjengaren sitt løfte om spalte på samisk. Dagens behandling av samiske spørsmål står i skrikande kontrast til avisa sitt engasjement for minoritetar og andre undertrykte elles i verda.

Kvifor?

Kva er så årsakane til det manglande engasjementet og motviljen mot samiske krav frå den norske venstresida? Det er vanskelig å gi eit klart svar på, men eg kan nemne nokre moment.

Koloniseringa førte med seg ei kraftig innvandring av nybyggarar, gruvearbeidarar, fiskarar og fiskeindustriarbeidarar osv. som fikk sitt levebrød av at norskeigd næringsverksemd blei sett igang på tidligare samiskdominert område. Dei sto sjølvsagt ofte i konflikt med "sine" herrar og kapitalistar, men sto samtidig ofte saman med dei om at innflyttarane hadde rett til å fiske, dyrke jorda eller grave etter sølv og jern. I desse miljøa utvikla arbeidarrørsla seg på Nordkalotten. Her finn vi mye av bakgrunnen for den veike støtta samiske krav har fått frå fagrørsla og arbeidarpartia i Nord-Noreg.

Ei anna forklaring kan vi finne i diktet eg siterte frå i starten. Mange har engasjert seg på venstresida ut frå eigne interesser som arbeidarar, kvinner, studentar, distriktsbuarar, osv. Men den uretten dei ikkje har opplevd på kroppen har dei ikkje sett og endt med å "tåle så inderlig vel". Liksom menn i venstrepartia og fagrørsla har hatt vondt for å sjå den nære kvinneundertrykkinga, har dei norske hatt, og har framleis, vanskelig for å sjå sameundertrykkinga.

Svein Lund


Til hovudsida.