Brev sendt 20.07.2010.

Svein Lund
Redaktør Samisk skolehistorie
Pb. 90, N-9521 Guovdageaidnu
tel +47-90727698
sveilund@online.no
http://skuvla.info 20.07.2010

Til
Riksantikvaren
Tana kommune
Finnmark fylkeskommune
Sametinget
Tana og Varanger museumssiida.

Vern og utvikling av Vestertana internat som skolemuseum og dokumentasjonssenter om fornorskning

Vi har gjennom media blitt kjent med at Tana kommune vurderer å selge Vestertana internat til private. Dette er utlyst på internett 07.07.2010 med frist for alternative prosjektskisser til 16.08.2010.

06.12.2007 skreiv vi fra Samisk skolehistorie første gang til Tana kommune og tok opp spørsmålet om skolemuseum i Vestertana internat. Vi viste da til prosjektforslag utarbeidd av Ragnhild Sandøy samme år med støtte fra Tana kommune. I brevet skreiv vi at vi ønska å samarbeide om et evt. museum for samisk skolehistorie og at vi sitter med mye materiale som vi ville stille til disposisjon i et slikt prosjekt. Vi ba om å bli orientert om kommunens videre utspill i saka. Dette brevet har vi, på tross av flere purringer, til dags dato ikke mottatt svar på.

21.02.2008 arrangerte redaksjonskomiteen for Samisk skolehistorie i lag med Samisk høgskole et seminar om arbeidet med samisk skolehistorie. Her møtte Hartvig Hansen fra Tana kommune og Per Magne Lille fra Deanodat siida. Et samisk skolemuseum i Vestertana var et viktig tema på seminaret og det var enighet om å holde kontakt om dette. Vi har seinere ikke hørt noe fra kommunen. Fra Deanodat siida har vi 06.05.2008. mottatt en invitasjon til et planlagt seminar, som dessverre ikke lot seg gjennomføre. Siden har vi ikke hørt noe fra Deanodat siida.

Vi er kjent med at Ragnhild Sandøy heller ikke har vært kontakta av Tana kommune siden hun sendte prosjektplanen til kommunen.

I fjor ble vi kjent med at interimstyret for Tana og Varanger museumssiida var interessert i at dette blir etablert et skolemuseum i Vestertana, men at man ikke kunne gjøre noe uten Tana kommune viser interesse.

Vi ser det som svært beklagelig at kommunen velger å overse alle forslag og initiativ om skolemuseum, og at kommunen nå uten å ha søkt samarbeid med andre som er interessert i skolemuseum samt regionale og nasjonale kulturvernmyndigheter, tvert om ønsker å selge internateiendommen til private.

Det er stort behov for et museum over fornorskingshistoria i landsdelen. Som det går fram av Ragnhild Sandøys utredning, er internatet i Vestertana av helt unik kulturhistorisk og skolehistorisk verdi. Vestertana internat er den eneste gjenstående internatbygning fra før 2. verdenskrig i sjøsamisk område, og er det anlegget som helt opplagt er best egna som hovedbygning i et skolemuseum for Finnmark og Nord-Norge, Den kulturelle utfordringa ligger i mye mer enn å beholde en fasade og evt. et rom i huset i gammel stil. Ei ombygging i privat regi til bolig eller andre formål vil en gang for avskjære de bygningsmessige verdier bygget har for et mulig museum og dokumentasjonssted.

Sjøl om Tana kommune er eier av bygget i dag, er saka om Vestertana internat ikke ei sak som kan avgjøres bare på kommunalt nivå. Det er ei sak der regionale og statlige kulturminnemyndigheter, og samiske og kvenske organisasjoner og institusjoner må aktivt inn. Det ligger til rette for et nasjonalt forankra prosjekt med sikte på å opprette et museum og dokumentasjonssenter.

Det ser nå ut til at Tana kommune vil ødelegge den eneste muligheten til å få etablert et museum over fornorskingstida og skolens historie i Finnmark i et autentisk miljø. Derfor haster det, og kulturvernmyndighetene må snarest engasjere seg overfor Tana kommune for å forhindre salg. I første omgang må området med internatet og Samemisjonens kapelleiendom gis et midlertidig vern etter kulturminneloven. Kulturvernmyndighetene bør evt. gripe inn med ekspropriasjon for å sikre de allmenne interesser som ligger i internatbygget og eiendommen, samt området rundt.

Undertegna har engasjert seg i saka på bakgrunn av arbeid gjennom snart et tiår med å samle og dokumentere samisk skolehistorie. Her er et svært viktig område av den samiske historia og av den norske og nordiske skolehistoria som er lite kjent av både den samiske befolkninga og den norske majoritetsbefolkninga. Det har vært vanskelig tilgang på skriftlig materiale om emnet, og det er i svært liten grad behandla av nasjonale, regionale og lokale museer. For å bidra til å rette opp dette har vi samla materiale fra skriftlige og muntlige kilder for å utgi i bokserien Samisk skolehistorie. Til nå er det utgitt 3 bind, bind 4 vil bli lansert høsten 2010 og i alt er det planlagt 6 bind for Norge, samt tilsvarende bøker for Sverige, Finland og Russland. Samtidig har vi sett behov for at denne historia også blir dokumentert i form av museum og lett tilgjengelige arkiver og at de fysiske minnene etter skolehistoria blir tatt vare på.

Tana kommune har en sentral plass i bokverket, og er representert med sju artikler i bind 1, fem i bind 2, en i bind 3 og sju i bind 4, samt flere i tilleggsmateriale på internett. Flere av disse artiklene behandler Vestertana internat. Alt dette kan leses på http://skuvla.info.

Jeg håper på ei rask tilbakemelding og at alle adressatene vil engasjere seg for i første omgang sikre Vestertana internat og i neste omgang starte arbeidet med et museum for skolehistorie og fornorskingshistorie.

Med hilsen

Svein Lund
Redaktør Samisk skolehistorie

Vedlegg
- Brev fra Samisk skolehistorie til Tana kommune av 06.12.2007
- Ragnhild Sandøy: Museum for skole- og fornorskingshistorie. Digitaliseringssentral, arkiv og bibliotek Gargogeahči, Deanodat/ Vestertana. Strateginotat med tiltaksplan og historikk.
- Brev fra Deanudat siida av 06.05.2008
- Bilde av Vestertana internat og et av klasseromma, fotografert 2007.

Kopi:
- Deanodat siida v/ Per Magne Lille
- Tana historielag v/ Ole Einar Olsen og Hjørdis Pedersen
- Samisk høgskole v/ Steinar Pedersen
- Redaksjonskomiteen Samisk skolehistorie
- Ragnhild Sandøy


Til hovudsida