Debattinnlegg sendt aviser i Finnmark 28.02.2003

Svein Lund:

Hva vil Sametinget med videregående opplæring og voksenopplæring?

For et par uker siden brakte Sameradioen og flere aviser i Finnmark meldinga om at Styret for de samiske videregående skolene ikke ønsker at disse skolene skal komme under Sametinget. Dette skjer på tross av at styret tidligere har ønska dette og at et offentlig oppnevnt utvalg nylig har gått inn for at Sametinget får styring med samisk videregående opplæring.
Sametinget var omstridt da det blei oppretta, og har sidan vært under kontinuerlig angrep fra krefter som motarbeider samisk språk og kultur og samiske rettigheter, bl.a. Fremskrittspartiet. Dette har gjort at mange av oss ikke-samer som i utgangspunktet støtter Sametinget, har vært forsiktige med å kritisere det offentlig. Men denne saka har ført til at jeg ikke lenger kan tie.

Undertegna har i forskjellige sammenhenger arbeida for oppretting av Sametinget og for at dette skulle få økt makt og innflytelse. Som tidligere lærer og tillitsvalgt innafor samisk videregående opplæring har jeg vært med på å kreve de samiske videregående skolene under Sametinget. For tre år siden deltok jeg gjennom Nordisk Samisk Institutt i arbeidet med å evaluere samisk videregående opplæring under Reform 94. Der konkluderte vi bl.a. med at dette bør gjøres:
· Sametinget får økt myndighet i samiske skolespørsmål og overtar ansvaret for styringa av samisk videregående opplæring….
· Det bygges opp et styrka sekretariat for samisk videregående opplæring, tilknytta Opplæringsavdelinga i Sametinget. Dette må få styrka kapasitet og kompetanse.
Evalueringa blei avslutta våren 2000 og overlevert Sametinget og Utdanningsdepartementet. Den konkluderte med at Reform 94 hadde ført til ei svekking av samisk videregående opplæring og at denne var blitt hengende etter i forhold til utviklinga av samisk opplæring både i grunnskole og høyere utdanning. Evalueringsrapportene la foruten forslag om styrking av Sametingets innflytelse fram ei rekke konkrete forslag til styrking av samisk innhold i læreplaner, forbedring av lærer- og læremiddelsituasjonen, samt utarbeiding av felles prinsipper for samisk videregående opplæring.

Hva har så skjedd etter denne evalueringa? På tre år er den ikke sendt på høring og ikke behandla i noe politisk organ. Departementet ga for vel et år siden Sametinget mandat og penger til å følge opp evalueringa, blant annet med sikte på læreplanendringer. Ingen ting var å høre fra Sametinget, før november 2002, da Sametingets opplæringsavdeling kalte inn lærerne ved de samiske videregående skolene til et seminar om Reform 94. På dette seminaret blei bare en del av evalueringa lagt fram. Vi som hadde skrevet rapporten som gjaldt det faglige innholdet og strukturen i opplæringa, fikk ikke legge fram dette, på tross av at vi skriftlig ba om det. I januar i år blir jeg kontakta av Sametingets opplæringsavdeling med spørsmål om jeg kan holde innledning om evalueringa på en konferanse i mars. Seinere får jeg beskjed om at hele konferansen er avlyst. Begrunnelsen er "bemanningssituasjonen".

Denne bemanningssituasjonen er ei sak for seg sjøl. Det tidligere Samisk utdanningsråd hadde fra slutten av 1980-tallet en konsulent for videregående opplæring. For voksenopplæring hadde man ingen egne ansvarlige, men denne konsulenten fikk delvis også ansvar for voksenopplæringssaker. Etter at Sametinget overtok oppgavene til Samisk utdanningsråd blei denne stillingen, utlyst som konsulent for videregående opplæring og voksenopplæring. Dette skjedde omtrent samtidig med at Sametinget hadde fått ansvar for oppfølging av evalueringa, og rett etter at Styret for de samiske videregående skolene hadde oppfordra Sametinget til å lage en samla plan for samisk voksenopplæring. Altså i utgangspunktet ei håpløs underbemanning. Likevel lar Sametinget denne stillinga stå ubesatt i 10 måneder av fjoråret, og ingen ting skjer med disse sakene. Så får man en konsulent som jobber med dette i tre måneder, men han går 1. februar i år over i en annen jobb. Pr. 27.02.03 er stillingen ennå ikke engang utlyst, og arbeidet synes å ha stoppa totalt opp.

Dette er Sametingets opplæringsavdelings arbeid med videregående opplæring og voksenopplæring i dag. Når det gjelder Sametinget i plenum og Sametingets ledelse, har de siden opprettinga nesten ikke gjort et eneste vedtak om videregående opplæring. Det er derfor vanskelig å se om det finnes noen politisk styring av Sametingets arbeid med videregående opplæring og voksenopplæring, eller om denne er totalt overlatt til administrasjonen. På denne bakgrunn kan jeg svært godt forstå den økende skepsisen mot at Sametinget skal overta samisk videregående opplæring. Det er mange ulemper for samiske videregående skoler med å være styrt fra Oslo, men Sametinget står dessverre i dag ikke fram som noe troverdig alternativ. Skal Sametinget bli det, må det først vise at det bryr seg om innholdet i denne opplæringa og vise hva de går inn for.

Jeg vil oppfordre de ansvarlige for Sametingets skolepolitikk til å svare på:
- Hva er årsakene til at Sametinget ennå ikke har behandla evalueringa av samisk videregående opplæring under Reform 94?
- Vil Sametinget gjøre noe for å følge opp evalueringa, i såfall hva og når?
- Mener Sametinget at man er i stand til å ta på seg styringa med samisk videregående opplæring? Hvordan vil man organisere denne styringa?
- Hva er Sametingets planer for utviklinga av samisk voksenopplæring?


Evaluering i motvind (Mitt planlagte innlegg til konferansen som blei avlyst)

Flere artikler om skolespørsmål og samiske spørsmål.

Til startsida

sveilund@online.no