Samisk utdanning nedlegges - Hvor er Sametinget?

Debattinnlegg av Svein Lund i Finnmark Dagblad 20.5.1994

Til høsten vil elever og lærere i videregående skole møte en skole som på mange måter er ny. Gjennom Reform 94 blir bl.a. tallet på grunnkurs redusert frå over 100 til 13. Dette får store virkninger for samiske videregående skoler, det alvor- ligste er at grunnkurset i duodji (samisk husflid/handverk) ned- legges til fordel for et allment grunnkurs i formgivingsfag.

Lærere og elever har lenge engasjert seg for å bevare og styrke det som finnes av samisk utdanning gjennom reformen. I begynnelsen av februar sendte Lærerforbundet ved Samisk videregående skole og reindriftsskole et brev til stor- tingsrepresentantene frå Finn- mark der det bl.a. heter: «Duodji er i dag det eneste til- budet-oå grunnkursnivå som er spesielt samisk. Dette skal nå erstattes med grunnkurs form- givningsfag. Både skolen og fagmiljø i duodji har gått hardt mot dette. Lærerplanen for formgivningsfag er nå vedtatt av KUF. Ingen med kjennskap til duodji har fått delta i arbeidet med denne. Lærerplanen definerer klart formgivnigsfag som et fag innen den norske og vestlige kultur og samisk kultur som en fremmed kultur som elevene skal få noe kjennskap. Resulta- tet av det eneste sceregne samiske grunnkurstilbudet blir erstatta med ei linje som pr. definisjon er ikke-samisk».

Siden dette har Sametinget hatt et plenumsmøte uten å ta saka opp, og nå igjen innkalt til møte uten at skolespørsmål er sått på sakslista.

Sametinget har ikke hatt en eneste skikkelig diskusjon om utdanningspolitikk. I mellom- tida sitter byråkrater og politi- kere i Oslo og planlegger og gjennomfører store endringer i hele skoleverket. Disse blir også tredd ned over hodet på de samiske skolene, men uten at samiske politikere har vært på banen. I Stortinget kom saka opp i april, den blei da reist av en representant frå Oslo, Erling Folkvord (RV). I følge Storting- ets eget referat tok ingen av Finnmarks-representantene ordet i saka. Hvor var Johanne Gaup og Mimmi Bæivi?

Det blir ingen tilbud om å starte duodji-utdanning til høs- ten. Om det blir satt igang grunnkurs formgivningsfag ved Samisk videregående skole og reindriftsskole, er avhenging av nok søkere. Så langt ser det ut som de som søker ei utdanning i sami duodji har liten interesse av et kurs som er gjennomført norsk og som er felles for gra- fiske fag, tannteknikere og sko- makere. Resultatet kan bli at i løpet av to år er all utdanning i duodji borte på norsk side. Må det gå så langt før samepoliti- kerne våkner? ________________

Fleire artiklar om samiske spørsmål
Til startsida

sveilund@online.no