Debattinnlegg sendt Finnmark Dagblad og Ságat 01.04.2003

Svein Lund

Fremskrittspartiet - for samisk i skolen?

Partiet med det sterkt misvisende navn "Fremskrittspartiet" har nå gått ut med sin nye valgkampsak; at elevene skal få velge samisk som sidemål. Utspillet er ukritisk brakt videre av Finnmark Dagblad og Ságat 29.03. "Fylkespartiet vil gi den norske befolkning en mulighet til å kunne forstå det språket til folket de deler fylket med" som FD skriver.

Dersom vi ønsker rett til samiskundervisning i skolen, må vi altså stemme Fremskrittspartiet. For oss som har opplevd noen valg i Finnmark er dette nye toner. I 1997, året da samerettsutvalgets innstilling blei lagt fram og da den samiske læreplanen i grunnskolen blei innført, surfa FrP nesten inn på Stortinget på ei antisamisk kampanje. Den gang uttalte partieier Carl I Hagen at det ikke er skolens oppgave å gi undervisning i samisk og at dersom foreldra vil lære ungene samisk må de gjøre det utenom skolen. Videre sa han at det er bare et morsmål i Norge og det er norsk. Dette har aldri blitt trukket tilbake eller beklaga fra partiet. FrP har så konsekvent gått mot alle rettigheter for samisk språk og kultur at de i år til og med har måttet rykke ut med at "Vi er ikke mot samer".

Det er forståelig at FrP i Finnmark nå forsøker å gi et annet bilde av FrP sitt forhold til samisk språk, men det står ikke til troende når de samtidig skal drive valgkamp for det eneste partiet som i nyere tid har gått inn for å fjerne samisk språk fra skolen totalt. Artikkelen gir inntrykk av at i dag har de som ikke kan samisk ingen sjanse til å lære det i skolen i Finnmark, men dette vil FrP gi dem.

Det kan være fristende å spørre: Vet FrP hvordan ordninga for samisk i skolen er i dag? Samisk skal ifølge Finnmark FrP være sidemål. Sidemål er et begrep som i Norge brukes om nynorskundervisning for dem som har bokmål som hovedmål og omvendt. Dette er i dag obligatorisk på ungdomstrinnet i grunnskolen og på videregående skole på linjer som gir studiekompetanse. Dagens samisktilbud er at samiske elever har rett til å velge samisk som første- eller andrespråk gjennom hele grunnskolen og videregående skole. Dette gir elevene, når de kommer til ungdomstrinnet og normalt skal ha norsk sidemål, rett til å velge bort sidemålet. Det er også mulig å velge en mindre krevende variant; i grunnskolen "Samisk språk og kultur", i videregående samisk som B- eller C-språk. Denne gir ikke rett til fritak fra sidemål. Dagens samisk andrespråk er langt mer omfattende enn det vil bli med å bare bruke timene som i dag går til nynorsk sidemål. Innafor de seks kommunene i forvaltningsområdet for samisk språk har alle retten til å velge samisk. Utafor dette området er denne retten begrensa til "samiske elever". En elev kommer inn under denne definisjonen dersom en av foreldrene fyller krava for å skrive seg inn i samemanntallet, dvs. det er nok at eleven har ei samisktalende tippoldemor. Dersom det blir krevd samiskundervisning for en slik elev, har skoleeier plikt til å arrangere dette. I praksis vil også elever uten samisk bakgrunn få et tilbud om å delta dersom det arrangeres samiskundervisning for samiske elever, men det hadde vært en stor fordel dersom også deres rett var lovfesta. Dersom det er dette FrP ønsker, er det svært bra, men da får dere si dette. Sidemål er derimot noe som kommer inn først på ungdomstrinnet. Begrepet "samisk sidemål" finnes ikke i dagens norske skole og det passer heller ikke, siden dette begrepet er laga for en variant av norsk skriftspråk for de som har den andre varianten som opplæringsmål. Når Ságat skriver at fritak for norsk sidemål bare gjelder dem som har samisk som hovedmål, er det direkte feil.

Med god hjelp av ukritiske journalister får FrP markedsføre sitt "samisk sidemål" som ei styrking av samisk i skolen. At FrP ikkje kjenner til dagens skole er kanskje ikke så rart. Konkrete kunnskaper om det man uttaler seg om har aldri stått høyt i kurs der. At ikke journalistene verken vet noe om dette eller bryr seg med å gjøre undersøkelser, er verre. Spørsmålet de burde ha stilt er om forslaget fra FrP vil styrke eller svekke samiskens stilling i forhold til dagens ordning.

Når nå valgkampen snart starter for fullt: La oss få et klart svar både fra FrP og de andre partiene som stiller til valg:
- Hvilke endringer i retten til samiskopplæring går dere inn for, i forhold til dagens ordning (som vi må forutsette at politikerne kjenner)?
- Er det som partiet i Finnmark går inn for i samsvar med det partiet står for sentralt, for eksempel på Stortinget?


Til startsida

sveilund@online.no