Innlegg i flere aviser, bl.a. Finnmark Dagblad 06.06.2008

Skal samekulturen utryddes?

Mange lesere vil sikkert riste på hodet og spørre om det går an å stille et slikt spørsmål. Men de siste utspill fra enkelte politikere i Finnmark gjør at man må stille spørsmålet om de ønsker seg tilbake til den tid da den norske statens politikk faktisk var å utrydde samisk språk og kultur fullstendig. Samisk kultur, språk, næringer og levemåter blei sett på som mindreverdige i forhold til det norske. Her er er par eksempler med fornorskernes egne ord:
"Disse unyttige og skadelig omløbende lapper er det just som man ønsker å få ryddet av landet... Denne forjagelsen kan ikke skje på annen eller bekvemmere måte enn at deres gammer eller torvhytter blir nedrevne og oppbrendte." (Amtmanden i Nordlandene, Knagenhjelm, 1776)
"Civilisationen er ubarmhjertig. Med sin damp og elektricitet slaar den de svagere racer til jorden uden hensyn. ... Mod civilisationen kan nomaden ikke kjæmpe. Hvis han ikke viger, da levnes han blott den ene udvei, at falle." (Professor Yngvar Nielsen, 1900)
"Ett sprog i Finmarken! Det er maalet." (Forfatter Nils Collett Vogt, 1918)

Etter 2. verdskrigen har denne politikken gradvis blitt forlatt, det har de siste tiåra vært brei politisk enighet om at den norske staten skal sørge for at det samiske folket får bevare og utvikle språket sitt, kulturen sin og samfunnslivet sitt.

Men de gamle antisamiske holdningene var ikke borte. Nå blir de uttrykt klarere enn på svært mange år. Først var det Fremskrittspartiet som var den fremste målbærer for slike holdninger, men i dag er dette partiet allerede forbigått av politikere innafor to av regjeringspartiene, parti som i utgangspunktet var oppretta for å forsvare og kjempe for de undertrykte og underpriviligerte i samfunnet.

Olav Gunnar Ballo, SV, sa nylig at reindrifta ikke er liv laga og må bort fordi den hindrer gruvedrift og annen "utvikling". Reindrifta er bare en kulturbærer, ikke en næringsbærer, sa Ballo, for han er altså denne kulturen ikke verdt å ta vare på.

Ballo sine nærmeste støttespillere i Finnmark, EDL ("Etnisk og demokratisk likeverd"), har nå satt seg som mål å omskrive hele historia og dermed grunnlaget for norsk samepolitikk. I følge dem er ikke samene urfolk, de har aldri vært undertrykte, sjøsamer er ikke samer og det har ikke skjedd noen tvangsfornorsking. Ingen av disse påstandene er nye, de blei alle reist i fornorskingstida og for lengst grundig tilbakevist.

Slik bygges det opp et ideologisk grunnlag for å stoppe alle offentlige tiltak for å styrke samisk språk og kultur. Målet synes å være å snu norsk samepolitikk tilbake til tida da samekulturen skulle utryddes. Denne samefiendtlige politikken blir fremma offentlig av politikere i både SV og DNA, utan at partiledelsene reagerer. Vi må derfor stille spørsmålet om partiene står fast ved sine egne programmer eller om disse partiene nå er i ferd med å snu om til å gjenreise måla fra fornorskingstida.

Svein Lund


Til hovudsida.