Innlegg i Finnmark Dagblad 31.05.1997
Skrevet av Svein Lund, undertegna av Tove Størdal,1. kandidat ved stortingsvalget for RV Finnmark

Usant om samerett

Samerettsutvalgets forslag skal være så livsfarlig for befolkninga i Finnmark. Men om de skulle være det, hvorfor er det da nødvendig stadig å gripe til metoden med å forvrenge utvalgets forslag, for så å avvise utvalget ut i fra si egen forvrengning?
Sist ute var SVs førstekandidat Olav Gunnar Ballo, mannen som trolig vil bli herostratisk berømt som den første i norgeshistoria som får en stortingstaburett utelukkende på anti-samisk grunnlag.
I Nordnytt 28. mai sa han at SV var mot Samerettsutvalgets forslag om vetorett til Sametinget, da dette ville være å sette Stortinget til side. Ved sida av at han satt partileiar Kristin Halvorsen og gikk tydeligvis god for dette.
Med dette har SV som parti gått god for et av to:
1. Man trenger ikke lese de forslag man polemiserer mot, det er nok å høre på rykter.
2. Usannhet er en akseptabel metode i valgkampen, bare det gir stemmer.
For det er slett ikke sant at Samerettsutvalgets forslag gir Sametinget rett til å legge ned veto mot stortingsvedtak. Her er forslaget til endring i Sameloven § 4-4: Tidsavgrenset nekting. Når inngrepsvedtak kan medføre betydelig inngrep, skal forslag til inngrepsvedtak med grunngiving legges fram for Sametinget. Når inngrep vil medføre skadelig virkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, med næringer og samfunnsliv, kan Sametinget med to tredjedels flertall treffe vedtak om nekting. Nekting medfører at det ikke kan treffes inngrepsvedtak i samsvar med forslaget. Virkningene av nekting er avgrenset til seks år etter reglene i § 4-6 Vedtak kan settes til side av Stortinget.
Vi må bare konstatere at SV med dette har lagt seg på nivå med aksjonen «Nei til Sameland». Klarer vi å innbille folk at Samerettsutvalget vil noe helt annet enn de vil, så får vi sikkert med oss folk mot dem.
Vi ber alle som kunne tenke seg å stemme SV om tenke seg om. Ønsker dere å støtte slike metoder?


Til hovudsida.

sveilund@online.no