Debattinnlegg sendt flere aviser 27.03.2008, trykt bl.a. i Altaposten, Nordlys og Klassekampen (01.04.2008)

Ballo anklager eget parti for rasisme!

SVs stortingsrepresentant fra Finnmark påstår at Finnmarksloven er rasediskriminerende. Men anklagen slår tilbake på det partiet han representerer.

Sosialistisk Venstreparti har en samepolitisk plattform, som kan leses på internett, http://www.sv.no/politikken/programmer/samepolitisk/dbaFile56938.html. Her er et par utsnitt:
At samene de siste tiårene har uttrykt eksplisitte krav om rettigheter, har skremt mange. Gamle fordommer har en tendens til å dukke opp straks spørsmålet om samiske rettigheter kommer på dagsorden. ...
SV ser på oppbyggingen av et samisk demokrati som en berikelse av det norske politiske system. Det er derfor av sentral betydning at det samiske demokratiet gjennom Sametinget sikres gjennomslag overfor norske myndigheter. Samene har, ut fra internasjonale konvensjoner og erklæringer og statens godkjennelse, kollektiv rett til land og vann. Denne rett må utøves i samarbeid med den øvrige befolkning som har tilhørighet til de samme områdene. ...
Skal Sametinget bli et sentralt politisk organ for det samiske folk, må det også ha utøvende myndighet innen enkelte saksområder.

I vel 10 år har partiet vært representert på Stortinget av en representant fra Finnmark, som har ført en samepolitikk stikk i strid med sitata over. Han har også stadig kommet med harde angrep på politikere som har stått for den politikken hans eget parti har programfesta.
14. mars leverte denne representanten et spørsmål til Stortingets spørretime. Der hevder han at Finnmarksloven er rasediskriminerende fordi Sametinget har innflytelse. Vi siterer fra spørsmålet: "FNs konvensjon om rasediskriminering slår i artikkel 1 fast at det med rasediskrimering også er ment diskriminering basert på etnisk opprinnelse. Norge har sluttet seg til konvensjonen i 1970. Hvordan vurderer statsråden konvensjonsteksten opp mot Finnmarksloven, der etnisk diskriminering nå foregår i økende grad, ved at Sametinget gis beslutningsmyndighet for spørsmål som berører hele befolkningen i Finnmark, men der bare 11% av befolkningen har stemmerett til det besluttende organet? ...
Etter undertegnedes vurdering kommer Finnmarksloven i konflikt med FNs konvensjon om rasediskriminering fordi den aktivt diskriminerer med utgangspunkt i etnisitet."

Beslutningsmyndighet for Sametinget er fullt i samsvar med SV sitt eget samepolitiske program. Denne tanken blir nå av SV sin egen stortingsrepresentant stempla som rasistisk.

Det er kjent at de samepolitiske utspilla til Olav Gunnar Ballo har møtt mange reaksjoner i partiet, også blant folk i ledelsen. Men alltid har partileder Kristin Halvorsen stilt seg bak finnmarksrepresentanten og nekta å ta avstand fra han. Så lenge vi ikke hører noe annet må vi derfor gå ut fra at partilederen også stiller seg bak Ballo i dette.

I motsetning til finnmarksrepresentanten og partilederen har SV hele tida hatt medlemmer og tillitsvalgte som har stått på partiet sitt vedtatte program i samepolitiske spørsmål. En av dem blei nylig utsatt for rasistisk utskjelling og trusler på grunn av dette. Mens folk fra de fleste politiske leire tok kraftig avstand fra denne rasismen, var finnmarksrepresentanten taus og partilederen bagatelliserte det som en lovlig politisk ytring, noe som har sjokkert mange både innafor og utafor partiet.

Konklusjon: Den reelle rasismen mot samer nekter man å se, men samtidig ber man regjeringa og FN dømme sitt eget program som rasistisk. SV blir mer og mer utrolig!

Yngve Hågensen, Svein Lund og Roy-Arne Varsi


Til hovudsida.