Artikkel i Klassekampen 10.02.94

Sametinget krever makta over reindrifta - staten seier nei

Med stort fleirtal kravde Sametinget i går at dei sjølv skal oppnemne heile reindriftsstyret. Landbruksdepartementet vil derimot ha makta og bare gi samane rett til å foreslå to av ni medlemmar.

Av Svein Lund, Kárášjohka

• 80 prosent av reinbeitene i Finnmark er sterkt nedbeita.
• 20 prosent av reindriftsutøvarane eig over 80 prosent av reinen.
• Fleire hundre kilometer med nye reingjerde er sett opp i Vest-Finnmark dei sista åra, utan at lokale styresmakter eller Sametinget er blitt spurt.
Dette er litt av bakgrunnen når regjeringa har lagt fram forslag til endringar i reindriftsloven. Frå slutten av 70-talet blei all vekt lagt på økonomisk lønnsemd og kjøttproduksjon. No kjem økologiske hensyn inn i føremålspragarafen. Reindrifta si rolle som økonomisk kulturberar blir understreka. Ei anna viktig endring er at kvinners rett til eiga driftseining no blir annerkjent

Riktig retning

På Sametinget sitt møte tirsdag og i går blei endringane for det meste sett som eit skritt i rett retning. Den viktigaste kritikken gikk på at regjeringa framleis ønsker å beholde styringa med næringa. Her her regjeringa ikkje uventa fatt støtte frå NRL, son heila tida har samarbeida nært med regjeringa. Ein av Ap-representantane innrømte at dei ikkje ville støtte Sps forslag som vil gi Sametinget rett til å oppnemne reinriftstyret m.a. fordi ein «ikkje har lyst til å slå beina av næringas eigen organisasjon». Men ikkje ein gong heile Ap-gruppa i Sametinget støtta - regjeringa da det kom til votering. Bare fem stemte mot Sp-forslaget.

Lengst i kritikken gikk Heaika Skum. Han kravde at heile lovendringa måtte utsettast til samerettsutvalet si innstilling er ferdig:
— I dag er det bare reindrifta som blir anerkjent som samisk næring. Det er ein katastrofe for heilskapen i det samiske samfunnet. Også andre næringar har behov for vern.

- Vi ser absolutt argumenta for å vente på utvalets innstilling, seier NSR-gruppeleiar Sven-Roald Nystø til Klassekampen.
— Men vi er redde for at det kan bli altfor lenge å vente. Det kan gå både tre og fire år før reindriftsloven da kan bli ferdig.
Forslaget frå Skum blei avvist mot ei røyst


Til startsida

sveilund@online.no