Innlegg i Finnmark Dagblad 08.08.1997. Skrevet av Svein Lund, i avisa undertegna av Tove Størdal, 1. kandidat for Finnmark RV.

:

Hva betyr RVs «Ja til Sameland»?

Valgkampstarten til Finnmark RV har visst klart å sette sinna i kok flere dager på forskudd. Alt på grunn av parola «Ja til Sameland», som har blitt tolka på en helt annen måte enn vi har ment. Først maler Finnmark Dagblad fanden på veggen og påstår at ja til Sameland betyr at vi ønsker en egen samisk stat. Deretter får man Ole Henrik Magga til å angripe RV ut i fra FDs forvrengte framstilling av hva vi mener.
Finnmark betyr sameland, landet der samane bur. Navnet blei brukt på fylket vårt fordi her var flest samer.
Begrepet sameland med liten eller stor S har blitt brukt i mange år uten at det har blitt oppfatta som noe forsøk på statsdanning. Vi kan blant annet vise til boktitler som «I Sameland» (Carl Schøyen 1924) og «Grenser i Sameland» (Norsk Folkemuseum 1989). Sameland tilsvarer det samiske begrepet Sápmi, det opprinnelige samiske bosettingsområdet. Dette er mye brukt av samiske organisasjoner og organer og har i tida etter Alta-kampen forholdsvis sjelden ført til hysteriske reaksjoner. Et annet samisk begrep for Sameland er Sámi Eatnan, som for noen år siden var tittelen på Norges bidrag til Melodi Grand Prix. I dag har de fleste akseptert at det norske flagget og det samiske flagget kan brukes om hverandre og sammen uten at det ene er noen trussel mot det andre. Sametinget ble åpna av den norske kongen og samefolkets dag 6. februar har fått offentlig anerkjenning.
Det RV ønsker å si med denne parola er at dette etter vår mening har vært ei positiv utvikling. Man har oppnådd ei anerkjenning for det samiske i store deler av det norske samfunn som var utenkelig før Alta-kampen.
Vi ønsker å forsvare det samene har oppnådd mot de angrep som nå kommer fra bl. a. Frp og «Nei til Sameland», og som dessverre nå ser ut til å smitte langt inn i de aller fleste partier, til og med i SV.
Vi ønsker i stedet å fortsette den positive utviklinga, bl.a. gjennom å kjempe for at utmarka i Finnmark skal forvaltes av Finnmark Grunnforvaltning/Samisk grunnforvaltning og for styrking av samisk språk og samisk innhold i skoleverket og helsevesenet.
At vi laga parola nettopp «Ja til Sameland», var først og fremst for å vise at vi går tvert i mot alt aksjonen «Nei til Sameland» står for.
Det er de som sammen med Fremskrittspartiet har brakt samisk stat inn i bildet. De har malt den samiske staten på veggen som en trussel om hva som kan komme om man gir etter for krav om samiske rettigheter. Det er det vi har sagt er å snu saka på hodet. Det er ikke slik at om du gir samene lillefingeren, så tar de hele armen og mer til. Derimot vil ei anerkjenning av samiske rettigheter snarere sikre at samene ser på Norge som et godt land å bo i, som det ikke er noen grunn til verken å flytte fra eller løsrive seg fra.
RV mener at alle nasjoner har rett til å styre seg sjøl, inkludert retten til å opprette en egen stat, dersom det blir nødvendig. Vi var blant annet de første i moderne tid som omtalte samene som en nasjon. Dette er forøvrig heller ikke en ny, ekstremistisk oppfinnelse. Allerede Lappekodisillen til grensetraktaten av 1751 snakker om nødvendigheten av «den Lappiske Nations Conservation». Nesten 250 år senere er det fortsatt det det dreier seg om.
Det er helt greit at verken redaktøren til FD eller sametingspresidenten er enig med oss i alt. Men om de angriper oss for framtida, vil vi be om at de gjør det for det vi sier og mener, og ikke for noe vi verken har sagt eller ment.


Til hovudsida.

sveilund@online.no