Dette innlegget blei sendt finnmarksavisene 24.07.2009, det er trykt i alle fall i Altaposten 27.07.2009 og Finnmarken 28.07.2009. Etter innlegget følger svara fra alle partia.

Åpent brev til fylkesparti og stortingskandidater i Finnmark

Samepolitikken og stortingsvalget

En stor del av debatten i finnmarksavisene de siste åra har dreidd seg om spørsmål knytta til samepolitikk. Det har dreid seg om høyst dagsaktuelle spørsmål som samerettsutvalget og finnmarksloven, om reindrift i forhold til andre interesser, og om samisk språk og kultur i skole og samfunn. Men som bakgrunn for sitt syn på dagens problemer og konflikter har mange også trukket fram sine forskjellige oppfatninger av samisk og norsk historie i Finnmark, om hvem som var her først, om fornorskinga var tvungen eller frivillig osv.
Denne debatten har ikke gått etter klare partipolitiske skillelinjer. Innafor de aller fleste partier finner vi folk på begge sider i debatten.

Ei rekke stortingskandidater og lokalpolitikere har markert seg sterkt med angrep på sameretten og reindrifta. Men få av fylkespartia og førstekandidatene har markert noe klart standpunkt. Nå bør velgerne få et klart svar så vi vet hva partia står for. Vi vil derfor utfordre samtlige fylkesparti/førstekandidater i Finnmark til å svare i avisene på disse spørsmåla:

1. Ønsker partiet å gjennomføre større endringer i grunnlaget for statens samepolitikk? (Grunnlovens §110a, Sameloven, Sametinget, ILO-konvensjon 169, Finnmarksloven)

2. Ønsker partiet å styrke, svekke eller beholde reindriftsnæringas rettigheter i forhold til beiterett, erstatninger osv.

3. Ønsker partiet å gjennomføre innstillinga fra kystfiskeutvalget (Smith-utvalget)?

4. Ønsker partiet å styrke, svekke eller beholde den posisjonen som samisk språk og kultur i dag har i grunnskole og videregående skole?

For alle spørsmåla ber vi om konkrete svar for hvilke endringer partiet ønsker å gå inn for dersom det får valgt representanter fra Finnmark. Vi ber om et svar før 12.08.2009, etter det vil vi lage en sammenfatning av svara og sende til de samme avisene.

Med hilsen
Yngve Hågensen og Svein Lund


Til fristen hadde bare 2 partier svart, men etter purring hadde vi 18.08. fått inn svar fra alle 10 partia vi hadde spurt. Her kan du lese hva de svarte:

Ønsker partiet å gjennomføre større endringer i grunnlaget for statens samepolitikk? (Grunnlovens §110a, Sameloven, Sametinget, ILO-konvensjon 169, Finnmarksloven) Ønsker partiet å styrke, svekke eller beholde reindriftsnæringas rettigheter i forhold til beiterett, erstatninger osv.Ønsker partiet å gjennomføre innstillinga fra kystfiskeutvalget (Smith-utvalget)?Ønsker partiet å styrke, svekke eller beholde den posisjonen som samisk språk og kultur i dag har i grunnskole og videregående skole?
Høyre
(Ved fylkessekretær Johnny Aikio)
Finnmark Høyre ønsker ikke å gjennomføre større endringer for Statens samepolitikk, men vi ønsker en gjennomgang av Finnmarksloven. Vi opplever at loven er komplisert og lite kommunisert, og det har etter vår mening ført til misforståelser og konflikter i Finnmark. Vi ønsker at Finnmarksloven skal være et gode for hele befolkningen i Finnmark, slik intensjonen er. Finnmark Høyre vil i større grad enn i dag se på reindriftsnæringen på lik linje med andre næringer, og vil på den bakgrunn styrke næringens status. Nei. Finnmark Høyre ønsker at fiskeressursene fortsatt skal forvaltes nasjonalt, altså på departementsnivå. Finnmark Høyre ønsker at samisk språk og kultur i grunn- og videregående skole skal styrkes.
Sosialistisk Venstreparti
(Ved førstekandidat Kjersti Bergstø)
SV vil ivareta det lovmessige grunnlaget for dagens samepolitikk.SV vil beholde reindriftsnæringas rettigheter, men vil i samarbeid med næringa jobbe for å redusere reintallet.JaSV vil styrke samisk språk og kultur i skolen. I dag er det mange barn som ikke får opplæring i og på samisk selv om de ønsker det. Det trengs flere samisklærere i skolen.
Kristelig Folkeparti
(Ved fylkessekretær Ellen Johansen)
KrF ser det som naturlig at Finnmarksloven evalueres etter 5 år. Fylkespartiet ønsker å gjennomgå dagens regelverk. De hindringene som reindrifta skapte for veibygging til Veidnes finner vi urimelige. Det må også legges mer vekt på å få balanse mellom reintall og beitegrunnlag. Beitegrenser i by og tettsteder, samt mot landbruksarealer, bør opprettholdes og respekteres.Finnmark KrF støtter i hovedsak innstillinga fra kystfiskeutvalget. Det er viktig at lokale myndigheter gis en sentral rolle ved gjennomføringen av utvalgets innstilling.Vi går inn for at det blir utarbeidet nye læreplaner for opplæring i og på samisk, og at samisk kultur får sin rettmessige plass i kulturskolen. Samiske læremidler skal være tilgjengelig på samme tidspunkt og til samme pris som norske læremidler. Vi ønsker å få vurdert en ordning der elever i ungdomsskolen med samisk bakgrunn, kan velge mellom obligatorisk opplæring i samisk eller nynorsk.
Rødt
(Ved førstekandidat Anna W. Blix)
Nei, Rødt vil beholde det juridiske grunnlaget for statens samepolitikk. Samtidig mener vi at Norge ikke overholder alle sine forpliktelser i forhold til ILO-konvensjon 169, og vi vil jobbe for at samene får utvida rettigheter. Dette innebærer at Sametinget må gis reell makt i samiske spørsmål, og i saker som påvirker det samiske folket. Sametinget må få full vetorett mot inngrep de mener er skadelige for samiske interesser. Sametinget må også få myndighet over forvaltningsspørsmål som angår samisk næringsdrift, og over naturforvaltning som angår samisk kultur. Vi ønsker å styrke reindriftsnæringas rettigheter. Samtidig må reindriften drives på en bærekraftig måte. Dette mener vi gjøres best ved å gjennomføre en reduksjon av store reinflokker, ta vare på beiteareal slik at det er bærekraftig, og legge til rette for kombinasjonsnæringer og styrke den alsidige bruken av reinprodukter. Det må bli slutt på å lokke og presse folk ut av reindriftsnæringa.Rødt støtter utredninga NOU 5/08 (kystfiskeutvalget si instilling) om retten til fiske i havet utenfor Finnmark, og mener de samme prinsippene må legges til grunn i alle fylker med historisk samisk kystbefolkning, og vi ønsker derfor også gjennomføre den. Vi vil styrke posisjonene samisk språk og kultur har i dag i grunnskole og videregående skole, og i resten av samfunnet. Alle elever i norsk grunn- og videregående skole skal ha rett til å velge samisk som fag, uavhengig av egen etnisk bakgrunn. Samiske elever skal bl.a. ha rett til å velge samisk læreplan uavhengig av av hvor i landet de bor, og retten til samiske læremidler må lovfestes. Grendeskoler i samiske områder må få et særskilt vern mot nedlegging.
Miljøpartiet De Grønne
(Ved førstekandidat Dagfinn Rapp)
Miljøpartiet De Grønne ønsker å styrke sametingets innflytelse på saker som direkte berører samene og samiske forhold. Reindriftsnæringa må selv få styre utviklingen av næringen innenfor rammene av norsk lov. Det må legges til rette for styrket samarbeid mellom reindriftsnæring, aktuelle forskningsmiljø og fagmyndigheter. Dette for å bedre kunne klarlegge bærekraftig reintall og grunnlag for erstatning.Ja! I tillegg bør løsningene som legges fram også kunne gjelde sjøsamiske områder og tradisjonelle kystsamfunn lengre sør i landet. Styrke. Skolen må i enda større grad tilpasse seg samisk kultur og levesett. Reindrift må kunne bli en naturlig del av grunnskolen for barn med tilknytning til næringen.
Kystpartiet
(Ved førstekandidat Rut A. Olsen)
Kp vil revidere FL. -Si opp sin ratifisering angående ILO 169. - Sametinget skal bestå som rådgivende / hørings organ i samepolitiske anliggender. - Når det gjelder sameloven og paragraf 110 i grunnloven så støtter Kp opp for samisk språk, kultur og samfunnsliv ved bl.a at vi åpner for at samisk fritt kan velges som sidemål i stedet for nynorsk i grunn og videregående skole, skilting på samisk og norsk på veier og offentlige bygg, fortsatt reindrift innenfor gitte reinbeitegrenser, aktiv rovdyrpolitikk, næringsliv i distriktene ønsker vi å tilrettelegge for, noe som også kommer samisk næringsliv til gode.Reindrifta skal fortsatt ha livets rett innenfor gitte reinbeiteområder men Kp aksepterer ikke at reindrifta tar seg til rette utover dette.Vi vil heller ikke tildele reindriftsnæringen så stor makt at dette går på bekostning av andre næringer og annen samfunnsutvikling. Kp ønsker forfordeling av den totale nasjonale fiskerikvoten, slik at den kommer kyst / fjordfiskeflåten til gode. Kp ønsker ikke videreføring av kjøp/salgs ordningen angående fiskekvoter. Kp er enige i elementer i Smith utvalget men støtter ikke forvaltningsforlaget der sametinget er sterkt representert.Kp ønsker å styrke posisjonen til samisk i skolen ved å la elevene velge fritt om de vil ha samisk eller nynorsk som sidemålsundervisning.
Venstre
(ved førstekandidat Vera Lysklætt)
NeiVi ønsker å beholde de rettighetene reindriftsnæringa har idag. Fylkespartiets og min personlige mening er at kystfiskeutvalget legger opp til en fiskeripolitikk som vil være helt riktig for Finnmark.Venstre ønsker å styrke samisk språk og kultur. Dette har partiet vist i denne stortingsperioden hvor jeg har vært på Stortinget. I våre alternative statsbudsjett har vi ønsket å bevilge flere mill. mer til disse formålene enn de andre partiene på Stortinget.
Fremskrittspartiet
(Ved Jørn Kyle Finnesand, for FrPs stortingsgruppe)
Fremskrittspartiet går imot enhver særbehandling på bakgrunn av etnisk eller kulturell tilhørighet. FrP motsetter seg derfor enhver form for særrettigheter for samer eller andre grupper. FrP ønsker å oppheve Finnmarksloven, nedlegge Sametinget og si opp ILO-konvensjon nr. 169 ved første og beste anledning. For øvrig har verken Sverige, Finland eller Russland har knyttet seg til ILO 169, og i tråd med konvensjonens intensjon er det nesten bare land i Sør- og Mellom-Amerika med urbefolkninger som har tiltrådt. FrP vil likestille reindrift med annen næringsvirksomhet. (punktum)FrP vil ikke gi samer eller andre etniske eller kulturelle grupper særrettigheter til fiske. Fremskrittspartiet ønsker å ivareta vår felles kulturarv og støtter frivillig arbeid.
Arbeiderpartiet
(Ved fylkessekretær John Erik Pedersen)
NeiFinnmark Arbeiderparti vil beholde dagens rettigheter. Samtidig har vi støttet det arbeid landbruksmyndigheten har satt i gang for å dempe konflikter mellom reindrifta og bøndene.Finnmark Arbeiderparti støtter rettighetskravet i kystfiskeutvalgets innstilling, men er uenig i den foreslåtte forvaltningsmodellen. Vi ønsker fortsatt en sentral fiskeriforvaltning. Finnmark Arbeiderparti vil at Finnmark må videreutvikles i respekt for mangfoldet og vår flerkulturalitet. Det må legges til rette for å bevare og utvikle samisk og kvensk språk, kultur og samfunnsliv.
Senterpartiet
(Ved førstekandidat Morten Edvardsen
) Om sameloven og Sametinget: Vi ønsker ikke å endre sameloven, lovens formål er å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Sametinget skal bestå som en høringsinstans ovenfor sentrale myndigheter, og det er Stortinget som fastsetter rammene for Sametingets virksomhet. Det ser vi ingen grunn til å endre.
ILO-konvensjon 169: Norge har ratifisert denne, og Sp står bak det
Om Finnmarksloven: Sp har støttet den, det som er vikitg nå er å støtte det demokratiske aspektet ved Finnmarksloven for å sikre Finnmarkingers rett til natur og ressurser. Alle lover går seg til og endres over tid. Natur- og friluftsloven, forurensningsloven og andre lover gjelder fortsatt, mens denne skal sikre oss retttil land og vann for å hindre privatisering. Finnmarksloven er for folk i gata. Når det gjelder den nye Sameretten (Samerettsutvalgets del II) for Troms og Nordland mener vi at det kan være riktigere å trekke Fjelloven nordover i stedet for å trekke Finnmarksloven sørover.
Reindrifta har sine beiteområder utenfor bebyggelse, i utmaark. Det må reindrifta respektere. Det regelverket som finnes i dag vil vi opprettholde, men det er en forutsetning at det følges og respekteres. Ja, det slår fast finnmarkingers rett til å høste av våre resurser, og skiller ikke på etnisitet - det gjelder alle finnmarkinger. Men vi støtter ikke opprettelsen av et eget forvaltningsorgan. Vi mener forvaltninga må ligge der den er i dag fordi det sikrer at vi har den rette fagkompetansen. Barn har rett til opplæring på samisk om de ønsker det, og læremidlene må være på plass.


Til hovudsida