Innlegg i Finnmark Dagblad 07.01.2010. Også sendt andre finnmarksaviser

Svein Lund:

Ett land, ett folk ...

Det har lenge fra bl.a. FrP og EDL vært hevda at samene i dag har en rekke særretter. Mange har etterlyst ei konkretisering av hvilke disse særrettene er. Nå har vi fått svar av Fremskrittspartiets Bjørn S. Odden: Følgende lover og institusjoner er samiske særretter: "Reindriftsloven, FEFO, Sameting, Sameradio, Indre Finnmark tingsrett og nå et luksuspalass av en Samisk høgskole. Dette er en klar forskjellsbehandling basert på etnisk tilhørighet!".

Med andre ord: Dersom det i Norge bare er norskspråklige skoler, norskspråklig radio, norskspråklig rettsvesen osv. er alt i orden. Dersom det tilsvarende skulle finnes der det er høve å bruke samisk språk er det særretter og forskjellsbehandling som må bort!

Målet er klart: Det skal bare være plass for ett folk, ett språk og en kultur i Norge. Ethvert tiltak som gir plass for andre språk og kulturer skal fordømmes og avvikles.

FrP sine ideer er ikke nye og originale. De har vært hevda før i norsk historie, av biskoper, skoledirektører og politikere, som satte seg som mål å avskaffe samisk og kvensk språk og kultur fullstendig. "Ett sprog i Finmarken - det er målet", som dikteren Nils Collett Vogt uttrykte det i 1918. I dag står FrP aleine blant norske partier om å ønske seg tilbake til den tida da dette var offisiell norsk politikk. Parola "Ett land og ett folk" er heller ikke original. Verdenshistoria gir mengder av eksempler på gjennomføring av denne, gjennom utrydding, fordriving av minoriteter eller gjennom tvungen assimilering.

Samtidig som Odden uttrykker ønske om bare ett folk i Norge, bruker han i innlegget uttrykket "Det samiske folket". Altså innrømmer han at et slikt folk ennå eksisterer, tross alle forsøk som FrP sine likesinna gjennom tidene har gjort på å assimilere det. FrP ønsker nå tydeligvis å fullføre denne assimileringsprosessen, med å avskaffe alle institusjoner der samisk språk og kultur har en plass.

FrP har tidligere tatt til orde for avskaffing av retten til samiskundervisning. At man nå går til angrep på Samisk høgskole, er en naturlig følge av det. Som samiskspråklig institusjon er denne skolen sentral for opprettholding og videreutvikling av samisk språk og kultur. Det ville derfor være logisk om FrP gikk inn for nedlegging av Samisk høgskole fordi denne er et hinder for den totale assimileringa av den samiske befolkninga som partiet ønsker. Det ville være en ærlig argumentasjon. Men i stedet bruker Odden påstander om at høgskolen er bygd for at Kautokeino "skulle få sin del av honningen som tilfaller de med riktig etnisk tilhørighet" og at pengene til Samisk høgskole er tatt fra Høgskolen i Finnmark (Alta). Om dette har noe med virkeligheta å gjøre er for FrP underordna, det viktige for han er å kunne framstille ethvert framskritt for samisk språk og kultur som en trusel mot resten av befolkninga i Finnmark og deres rett til utdanning og levebrød.

I flere innlegg har Odden hevda at Samisk høgskole er en etnisk høgskole som diskriminerer etter etnisk tilhørighet. Undertegna er en av ganske mange uten samisk etnisk tilhørighet som har vært student og/eller ansatt ved Samisk høgskole, uten å oppleve noen diskriminering. Liksom Høgskolen i Finnmark er åpen både for samer og utlendinger som kan undervisningsspråket norsk, er Samisk høgskole åpen for både nordmenn, finlendere og andre som kan undervisningsspråket samisk. Samisk høgskole har tilbrakt sine første 20 år i en nedlagt militærleir og provisoriske brakker, under forhold dårligere enn ved noen norsk høgskole. Men ingen av politikerne som er så opptatt av etnisk og demokratisk likeverd har reagert på den forskjellsbehandlinga. De reagerte først da Samisk høgskole fikk ei utbygging som ga forhold for studenter og ansatte som kan sammenlignes med det andre høgere utdanningsinstitusjoner i Norge har.

Forøvrig har Samisk høgskole begynnerkurs i samisk. De er til og med åpne både for altaværinger og FrP-tilhengere. Men for sistnevnte er det kanskje ikke så aktuelt å lære et språk de vil utrydde?

Svein Lund


Til startsida

sveilund@online.no