Artikkel i Klassekampen, 27.06.1988

Kompromiss om sametingsvalget

Norske Samers Riksforbund vil inn på Sametinget. Sametingsvalget var hovedsaka på NSRs 20. landsmøte som blei avvikla i Vadsø i helga, og diskusjonen gikk høyt om NSR sjøl skal stille lister eller ikke.

Av GURI SKUM og SVEIN LUND, VADSØ

Da landsmøtet starta forelå det to forslag til hvordan NSR skulle stille seg til sametingsvalget. Flertallet i styret gikk inn for at NSR skulle stille egne lister, mindretallet gikk mot.

Bakgrunnen for mindretallsforslaget var at man er redd for å ødelegge NSR som tverrpolitisk organisasjon. De fleste norske partier har allerede bestemt seg for å stille lister til sametingsvalget, og mange NSR medlemmer er tilsluttet norske partier.

Flertallet hevdet at om NSR ikke stilte lister ville man miste innflytelse og sette seg utafor det viktigste samiske organet. Etter mange timers diskusjon kom man fram til et kompromiss der det heter: «NSR vil fremme sitt formål, sitt grunnsyn og sitt prinsipprogram ved valget til Sametinget. Lokallagene av NSR må finne den beste måten å gjøre dette på i hver enkelt valgkrets. Det enkelte medlem står fritt med hensyn til hvilken liste det vil la seg nominere på. Styret i NSR må fremme valget i samarbeid med lokallagene med opplysning om Sametinget, veiledning og bistand ved innskriving i samemanntallet og ved listedannelse.»

Et forslag fra Heaika Skum om å skjerpe formuleringene til å bli mer forpliktende for NSR blei nedstemt med knapt flertall. Ellers blei vedtaket enstemmig.

Strid om sameradio

NSRs årsmelding viser at organisasjonen er engasjert på mange områder, fra fiskeressurser og nasjonalparker til media og helsespørsmål. Styret i NSR har støttet omlegginga av sameradioen som betyr en nedleggelse av den samnordiske fellesredaksjonen. Nils Tomas Utsi fra Guovdageaidnu samiid searvi kritiserte styret, og mente at dette ville svekke samarbeidet på nordisk plan. NSR har forøvrig arbeidet for å få opprettet et eget programutvalg for Såmi Radio, og på låndmøtet blei det og ytret ønske om å få «programutvalg» for avisa Såmi Åigi. Denne avisa leverte i sitt siste nummer et kraftig angrep på NSRs ledelse fordi man ikke har lagt fram alt materiale til landsmøtet på samisk, og fordi man har norsktalende hovedsekretær.

NSR i forandring

— Opprettinga av Sameting er et stort framskritt for det samiske folket, sier leder i NSR, Ragnhild Nystad til Klassekampen i ei pause under diskusjonene om Sametinget.
— Det vil bety ei stor forandring i oppgavene og arbeidsmåtene til NSR. Det vil skje uansett om landsmøtet vedtar at NSR skal stille lister eller ikke.
— Nå er det en helt annen situasjon enn da NSR blei danna. Vi har kjempa hardt for å få Sametinget, og nå er det neste å få innflytelse for vår politikk innafor tinget. Om vi ikke deltar der, vil mye av aktiviteten vår forsvinne.
— Men kan ikke et vedtak om NSR-lister føre.til splittelse av organisasjonen?
— Jeg håper at vi kan unngå en splittelse. Forslaget vårt betyr ikke å forplikte verken medlemmer eller lokallag, men at vi vedtar et felles program for arbeidet vårt i Sametinget, og at styret vil hjelpe de lokallag i som ønsker å stille liste.
— Hva med de andre samiske organisasjonene?
— Vi hadde håpa at alle de samiske organisasjonene ville delta i Sametinget, men nå har jo Samenes Landsforbund gått inn for boikott og gitt støtte til Fremskrittspartiei. Vi vet at det er mange SLF-medlemmer som ikke er enige i det, og regner med at en del av dem vil vurdere å samarbeide med oss. NRL har ennå ikke tatt standpunkt, men vil gjøre det til høsten. De står jo på de samme samepolitiske prinsipper som oss, og vi er åpne for et samarbeid.


Til startsida

sveilund@online.no