Innlegg i Finnmark Dagblad, 23.05.1997.
Innlegget er skrevet av Svein Lund, i avisa undertegna av Randi Sjølie, Finnmark RV, Heaika Skum, Samisk RV, Frode Bygdnes, Troms RV

Er samene den nye fienden?

«Hva kan en «etnisk konflikt» være på Nordkalotten? Disse tre landa har en eneste felles minoritet, samene».

NRK Dagsrevyen meldte tirsdag 20.5. at finske og svenske militærstyrker har gått over grensa til Norge for å delta i en militærøvelse i Indre Troms. De skulle øve på «etnisk konflikt», blei det opplyst.
Hva kan en «etnisk konflikt» være på Nordkalotten? Disse tre landa har en eneste felles etnisk minoriitet, samene.
For noen måneder siden blei det avslørt at militært utstyr og sambandspersonell blei brukt under Alta-kampen. Denne øvelsen viser at dette ikke var en tilfeldig glipp, men at det kan skje igjen.

Troms og Finnmark har det lenge vært konflikter mellom samiske interesser og Forsvarets utbyggingsplaner, blant annet bygging av militært lager i Skoddeberg i Skånland, utvidelse av skytefeltet Mauken-Blåtind og Halkavarre skytefelt i Porsanger. Storting og regjering har konsekvent tatt standpunkt for Forsvaret og feid bort alle samiske interesser og andre lokale interesser, som jordbruk og friluftsliv. Kampen om mineralleiting i Finnmark har for lengst starta og kan utvikle seg til en ny Altakamp. Hvilken rolle vil Forsvaret spille da?
Også i Sverige og Finland har det vært konflikter mellom samene og myndighetene, blant annet om kraftutbygging, tømmerhogst og småviltjakt i reindriftsområder. Sverige og Finland har i enda større grad enn Norge lagt seg på en konfrontasjonslinje overfor samiske interesser. Nå har de også fått EU i ryggen som har stor interesse av å åpne de samiske områdene for mineralleiting og annen utnytting av ressursene på Nordkalotten.

For å verne interessene sine overfor staten og storkapitalen har samene organisert seg over landegrensene. Skal nå også de tre statene gå sammen over landegrensene for å slå dem ned med militærmakt?

I alle tre landa har Forsvaret blitt satt inn i interne konflikter, og i en øvelse i Norge for noen år siden var streikende arbeidere utpekt som fienden. Vi krever at Forsvaret i sine øvelser holder seg til sin egentlige oppgave; å kunne forsvare landet mot angrep utenfra.

RV i Troms og Finnmark krever at forsvarsministeren gjør greie for hva som ligger i å øve på etnisk konflikt og om det er samene eller innvandrerne som er statens nye fiende.

Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Kirkenes Nødhjelp og Flyktningerådet deltar i øvelsen. Hvordan stiller de seg til å bli brukt av Forsvaret i en etnisk konflikt?


Til hovudsida.

sveilund@onpne.no