Artikkel i Klassekampen, 30.10.1987 Svein Lund:

Alt i Polen er patriarkalsk

Alt i Polen er patriarkalsk: Partiet, kyrkja og Solidarność, seier Urszula, aktivist i freds- og rniljørøsla Wolność i Pokój (WIP).

Av SVEIN LUND, WROCŁAW

Som alt anna i Polen er WIP mannsdominert, om ikkje i like stor grad som Solidarność. Først traff vi bare menn frå WIP. No var disse rett nok gift eller hadde kjærestar, og dei skulle og vere aktive. Men uttale seg i avisa, det fikk mannfolka ta seg av. Først da vi spurte om ikkje det fantes nokre feministar her i Polen, blei vi vist vegen til Urszula.

- Jo, eg er vel. kanskje ein slags feminist. Men noko feministisk rørsle finst ikkje i Polen. Men det kunne nok trengs. For her er det l mennene som dominerer på alle område og i alle organisasjonar. Dei står i første rekke, vi har plass i bakre rekke, får koke kaffe og skrive på maskin.

MOT KVINNENE

- Fins her ikkje kvinneorganisasjonar i Polen?
- Jo, vi har ein offisiell, partidominert kvinneorganisasjon, Liga Kobieta. Det er ein merkelig organisasjon. Den går blant anna inn for kortare fødselspermisjon! Så den er ikkje kvinnene mye tjent med.
- Enn Solidarność, har ikkje dei reist sørskilde kvinnekrav?
- Nel, det har dei ikkje gjort. Solidarność er heilt mannsdominert. Dei ser at kvinner har lågare lønn enn menn fordi del har andre jobbar, men deiser dette som eit mindre viktig spørsmå.l Mange kvinner er knytta til Solidarność gjennom mennene sine og som deltakarar l praktisk arbeid, men det er få virkelige aktivistar.
- Korleis er kvinnene si stilling i statsapparatet?
- I parlamentet og regjeringa er det omlag 1/4 kvinner. Men dei har ingen ting del skal ha sagt. Det er ikkje dei som tar avgjerdene.

VIL VERE HEIME

- Eg velt at kvinnene i Vesten kjempar for å komme ut i arbeidslivet. For dykk kan det kanskje vere vanskelig å forstå at mange kvinner i Polen ønsker å vere heime. Men på grunn av den harde økonomien er alle nøydd å jobbe, full jobb eller meir. I tillegg har kvinnene alt husarbeidet og mesteparten av innkj;pa, det vil ofte seie å stå timesvis i kø for å kjøpe mat. Det er alt for få barnehagar, så mange par må arbeide forskjellige skift, eller få besteforeldra til å passe ungane. Så dei fleste kvinnene har lite overskot til organisasjonsarbeid. For dei fleste er det ein heilt framand tanke å skulle sloss for kvinnenes rettar og likestilling. Dei er ikkje nøgde, men dei resignerer i den rolla dei har. Så det er naudsynt å endre kvinnene og, ikkje bare mennene.

I nokre undergrunnsaviser er det tatt opp spesielt om arbeidsforholda for kvinnelige industriarbeidarar, og den dårlige lønna deira. Men ellers blir det skreve lite om kvinner spesielt. Det har vore nokre diskusjonar om å starte eiga undergrunnsavis for kvinner, men utan at det har blitt noko av til no.

I WIP forsøker vi å gjøre noko for å reise diskusjonen. Vi har hatt nokre møte for å diskutere kvinnespørsmål, blant anna abort. Da snakka alle jentene, som ellers brukar å teie stille.

- Det blir sett på som ein rett for kvinnene at vi kan ta abort. Det er omtrent einaste retten vi har. Men når det er 600000 abortar i året i Polen, er dette eit stort sosialt problem; årsaka er mangelen på prevensjonsmiddel. For det første er produksjonen for liten, så det kan vere vanskelig å få tak i. For det andre fordømmer kyrkja all bruk av prevensjon, og kyrkja har eit sterkt grep om folk. Mange satsar derfor på den såkalla naturlige metoden, noko som er totalt upålitelig, særlig for kvinner som har hardt arbeid.
- Eit anna problem for mange kvinner her er militærtjenesten. Den er bare for menn, men varar i to år. Sidan mange giftar seg og får ungar tidlig, blir det mange kvinner som blir aleine med smungar i 2 år, mens fedrene er i militæret.
- Vi skulle gjerne visst meir om kvinnerørsla i vest, seier Urszula. - På fredsseminaret til. WIP i Warszawa i vår traff eg ein engelsk feminist. Det var veldig interessant å høre korleis dei jobbar. Her blir ein ganske isolert.

JOBB + KØ + HUSARBEID

-Kvinnene sine problem l Polen skuldas den patriarkalske familien og det økonomiske systemet, slår Zuzanna Dabrowska - ei anna kvinne vi snakka med - fast. Ho er student og skribent, og med mange jern i ilden.
- Dei har først 8 timars arbeid, så 2 timar i kø i butikkane, og såkalt arbeid med hus og ungar. VI brukar å seie det slik: Menn lagar talar, kvinner lagar smørbrød. I undergrunnsarbeidet til opposisjonen gjør kvinnene ein masse arbeid, men det er mest slikt som ikkje ein ser utad. Men i WIP har vi mange aktive kvinner, bl.a. heile redaksjonen i avisa vår her i Wroclaw.

-Kvifor er det inga kvinnerørsle i Polen?
- Hovudproblemet er det politiske systemet. Kvinnerørsler kan eksistere i eit demokrati. Det første kravet vårt er demokratiske rettar. I kampen for demokrati må vi vere litt varsame og Ikkje lage for mye kløyving mellom menn og kvinner. Om vi for eksempel idag laga ein demonstrasjon av kvinner mot familiestrukturen, ville det ikkje bli nokon suksess. Derimot har vi eksempel på vellukka kvinneaksjonar som demonstrasjon mot Tsjernobyl her i Wroclaw og hungermarsj i Lodz. Eg meiner det er bra med demonstrasjonar av bare kvinner, sjølv om desse ikkje reiser reine kvinnekrav. Det viser at kvinnene kan organisere sjølv. I alle fabrikkar er det kvinner som tar seg av sosiale forhold. Dei har ei slags samanslutning, og den ønsker vi å få gjort offisiell, så dei kan samarbeide ope. Slike ting er det mange kvinner som er interessert i å arbeide med.
I fabrikkar med mest kvinnelige arbeidarar er det ofte veldig dårlige arbeldsforhold. I vinter streika arbeidarane 12 tekstilfabrikkar i Lodz. Det var bare åtte grader, og loven seier det skal vere minst ti. Maskinane som er i bruk i desse fabrikkane er veldig farlige. 2 arbeidarar fikk øydelagt armane fordi dei måtte gå med langarma plagg på grunn av kulda, og ermene kom inn i maskinane. Ofte er slike aksjonar heilt spontane på arbeidsplassane, og Solidarność veit ikkje eingong om det. Vi ønsker å samle slike eksempel og lage ein rapport som viser kvinnene sine arbeidsforhold og kampen deira i fabrikkane. Eg er redd situasjonen for kvinnene vil bli enno verre framover. Den økonomiske situasjonen blir bare verre og verre, og med den dårlige avlinga i år vil det bli enno verre med mat. Mennene kan arbeide overtid, kvinnene kan ikkje. Dei får bare større og større belastning med husarbeid og å skaffe mat og andre varer. Eg undrar bare når vi kjem dit at kvinnene seier stopp.

KAPITALISME

- Alle vil ha økonomiske reformar i Polen. Men kva er innhaldet i dei reformane som no er iferd med å komme?
- Det er reformar i retning av meir kapitalisme. Ein vil la folk fåtjene meir pengar. Men kven er dette godt for? For del 20% som har mest frå før. For 80% er den viktigaste reforma den nye lova om arbeid, som vil sette oss tilbake til førre hundreåret. Det er ikkje tilfeldig at høgreopposlsjonen akkurat nå får det lettare. Men fordi sosialismen her har virka så dårlig er det veldig lite motstand mot kapitalistiske reformar l Polen. Innafor opposisjonen er det sterke organisasjonar på høgresida, på venstresida står vi svakare. VI treng elt sosialistisk parti, og rundt avisa Robotnik blir det nå arbeida for å danne eit.
- Du snakkar om dei som har pengar i Polen, kven er det?
- Regjeringa sine folk har det bra. Partifolk, militære og politi. Så har vi mange mindre private bedriftar. Nokre av dei driv forretningar med polakkar i utlandet. Disse fabrikkane er ikkje bra for Polen. Alt blir solgt i utlandet for normal pris der etter at det er produsert billig her. Polen har ingen ting igjen. Men det er ein del viktige folk her som drar fordel av det. Særlig tolk frå PRON - samanslutninga av alle offisielle (tillatte) organisasjonar.

Det byrja som elt intervju om kvinnepolitikk, men Zuzanna vil ikkje avgrense seg til det. Ho har meir ho vil ha sagt nå det for em gongs skuld kjem ein utanlandsk skribent. Ei av dei gruppene ho brenn for er dei arbeidarane som mot si vilje er blitt med i dei offisielle fagforeningane.
- Dei aller fleste polske arbeidarar ville vore med i Solidarność om dei kunne velge fritt. Men idag er svært mange av økonomiske årsakar tvunge inn i del offisielle fagforeningane. Da seier mange Solldarność-leiarar: Dette er svikarar og dårlige folk. Eg syns ikkje ein kan seie dette. Eg ønsker å skape eit moralsk amnesti for disse folka. Dei er ikkje skurkar. Eit eksempel er ein fabrikk l Ostrzeszow. Der blei Solidarność-leiaren satt i fengsel. Da han kom ut igjen gikk han inn i den offisielle fagforeninga saman med alle dei andre arbeldarane. Han blei vald til leiar og denne foreninga er no heilt dominert av Solldarność-tilhengarar. Da prisane steig i vår gikk dei til streik og fikk ei lønnsauke i 8000 zł i månaden. (25-30 % tillegg l forhold til gjennomsnittslønn)


Til startsida

sveilund@online.no