Innlegg i Finnmark Dagblad 20.02.2019

Politikerne vet alt – fagfolk vet ingenting

Dette må være konklusjonen når næringsdepartementet nå gir driftskonsesjon til Nussir ASA. Politikerne vet nemlig at gruva og gruveavgangen er uskadelig for reindrifta og uskadelig for livet i fjorden, elva og havet, og at konsesjonen ikke er i strid med noen lover eller internasjonale konvensjoner. Det vil si at de reindriftsfaglige, fiskerifaglige og folkerettsfaglige miljøene i landet alle tar fullstendig feil og ikke vet hva de snakker om.

Tidligere har norske myndigheter skrytt av at vi har verdens beste havforskingsmiljø. Dette må de nå trekke tilbake, da Havforskingsinstituttet i mange år konsekvent har tatt feil i vurderinga av om gruveavfall er skadelig for livet i havet. Det samme gjelder Fiskeridirektoratet, som det nærmeste fiskerifaglige organet under det departementet som nå har gitt konsesjon. For ikke å snakke om fiskerne, de vet jo ingenting om hva fisken tåler og ikke tåler. Organisasjonene Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Bivdi og Norske Lakseelver er alle helt inkompetente i fiskerispørsmål, de som vet hva fisken tåler er de som knapt har sett en levende fisk.

Det tidligere områdestyret for reindrifta gikk mot gruva. Slike feil kunne staten sjølsagt ikke godta, så organet blei likvidert og reindrifta lagt under Fylkesmannen så Staten hadde full kontroll. Nå prøvde også Fylkesmannens miljøvernavdeling seg med innvendinger mot gruva, men blei satt på plass av Fylkesmannen sjøl. De to berørte reinbeitedistriktene har overlevd et utall av møter med gruveselskapet og andre som forstår seg bedre på reindrift enn reineierne sjøl, men like negative er de til „utvikling” og „framskritt”. De nekter hardnakka å innse at det er staten og gruveselskapet som kan reindrift.

Departementet vet at gruvedrift i Kvalsund er i samenes interesse og ikke i strid med norske lover som skal sikre samenes rettigheter. Sametinget derimot, er fullstendig på villspor, som med 37 av 39 stemmer har avvist denne velsignelsen for samisk næring, språk og kultur.

Samtlige naturvernorganisasjoner i Norge og mange i utlandet hevder at gruva vil gi uopprettelige skader på naturen. De tar sjølsagt helt feil, natur har de ikke greie på, det har derimot byråkrater og politikere i hovedstaden, og de vet at naturen tåler dette også, og at det bare er tull og snakke om at vi belaster naturen for mye.

Dette var ei lita oppsummering av tankegangen til våre ledende politikere.

En gang skreiv en av våre store diktere: „Kunnskap skal styra rike og land”. Men det gjelder kanskje ikke lenger i 2019?

Svein Lund
Naturvernforbundet i Ávjovárri


Til startsida

sveilund@online.no