Debattinnlegg sendt Dagsavisen 08.12.2016.

Med LO for forurensing

28.11.2016 sendte LO brev til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen: «På vegne av LO og NHO i Finnmark, samt LO og Norsk Industri, ber vi om et møte med statsråd Helgesen i forbindelse med Nussir-prosjektet. Det er ønskelig med en dialog rundt det videre arbeidet for å sikre at prosjektet kommer i drift.»

Grunnen til at brevet er sendt nettopp til klima- og miljøministeren kan ikke være annet enn at dette departementet nå har til behandling klagen over at Miljødirektoratet har gitt utslipptillatelse for omlag 2 millioner tonn gruveavfall til Repparfjorden årlig, avfall som er rikt på tungmetaller og prosesskjemikalier. LO ser det altså som si oppgave å påvirke ministeren til å avvise klagene og gi denne tillatelsen så snart som råd.

I LOs handlingsplan heter det: «LO vil arbeide for et bærekraftig samfunn hvor vår velferd ikke utvikles på bekostning av kommende generasjoner og andre deler av verden, gjennom en kortsiktig ressursbruk og forurensende aktiviteter. ... De internasjonale miljøutfordringene krever omstilling av samfunnet og utvikling av ny teknologi. ... Det må legges til rette for grønne arbeidsplasser i alle næringer gjennom å gjøre hele økonomien grønnere.»

Nussir vil nettopp drive «på bekostning av kommende generasjoner .. gjennom en kortsiktig ressursbruk og forurensende aktiviteter.» Nussir-gruva kunne ha blitt et eksempel på utvikling av ny teknologi og grønnere gruvepolitikk dersom man hadde satsa på eller blitt pålagt å utnytte alt som blir tatt ut av fjellet og slikt unngått ytre deponi, og lagt all aktivitet under jorda og slik unngått inngrep i reinbeiteområde. Men dette ønsker ikke sentrale politikere og Miljødirektoratet. De vil i stedet gi gruveselskapet lov å utnytte bare 1% av det som blir tatt ut og slippe resten gratis ut i fjorden.

Nylig vedtok det internasjonale miljøorganet IUCN å fordømme all dumping av gruveavfall i havet. Norge var et av bare to land som stemte imot. Den norske regjeringa er internasjonalt en bremsekloss på arbeidet mot forurensing av havet. Men ledelsen i LO ser det altså ikke som si oppgave å følge opp sitt eget arbeidsprogram, men tvert om å påvirke regjeringa til å være ennå mer godvillig overfor gruveselskap som ønsker å drive kortsiktig og forurensende.

Når skal LO ta sitt eget program på alvor?

Svein Lund
tidligere LO-tillitsvalgt


Til startsida

sveilund@online.no