Debattinnlegg NRK Ytring 29.09.2019

Feil på feil på feil om vindkraft

Den raskt aukande motstanden mot vindkraft har ført forkjemparane til å produsere stadig meir desperate forsvar for at heile landet må dekkast av vindturbinar, uansett kva lokalbefolkninga måtte meine om saka. Eit av dei aller mest desperate innlegga er publisert 29.09. på NRK. (https://www.nrk.no/ytring/stortinget-bor-overkjore-kommunene-1.14705234)

Eg skal ta for meg eit lite utval av påstandane deira.

"Når vår globale sikkerhet står på spill, må Stortinget kunne overkjøre norske kommuner som sier nei til vindkraft, skriver kronikkforfatterne."

Kva er «global sikkerhet»? For 4 år sidan la regjeringa fram ei stortingsmelding om global sikkerhet. Denne gikk stort sett på terrorisme og datahacking. Kva har vindkraft med dette å gjøre?

"Norge eksporterer 1,3 millioner tonn klimagass hver dag. Det skjer gjennom å selge olje og gass til forbrenning på kontinentet. Skal Norge bli en viktig bidragsyter i kampen mot klimaendringene, må denne eksporten erstattes stadig mer av ren kraft."

Det er IKKJE regjeringa sin politikk å bruke vindkrafta til å erstatte olje og gass. Derimot blir det leita etter nye olje- og gassfelt som aldri før, og den samla utvinninga går mot ein ny topp. Noreg eksporterer olje og gass tilsvarande 2500 TWh energi. Dette er omlag 500 gongar dagens vindkraftproduksjon. Om all energiproduksjonen frå olje og gass skal erstattast av vindkraft, vil det kreve omlag 300000 vindturbinar av gjennomsnittlig storleik som dei som no er i bruk. Kan nokon førestille seg 300000 vindturbinar i Noreg?

"En FN-rapport fra 2015 kårer vindkraft til den mest miljøvennlige kraften av alle, foran både vannkraft og sol."

Kva for ein rapport? På kva grunnlag? Kva er kriteria for miljøvennlig kraft? Bygger ein på vindkraft i flatt jordbrukslandskap i Danmark, som fører til minimale naturinngrep eller i kupert fjellterreng i Noreg der turbiner og vegar raserer landskapet?

"Den er ikke perfekt - det er det ingen energibærer som er. Men når man tar hensyn til areal, byggematerialer og klimapåvirkning er det vindkraft som er det mest miljøvennlige å bygge ut av alle."

Areal: Planlagt vindkraftutbygging fram til 2030 vil kunne beslaglegge 2000 km2 direkte, og indirekte påverke langt større område. Vindkraft tilsvarande oljeeksporten vil bruke så mye areal at det ikkje vil finst natur igjen.

Byggematerialer: Kvar vindturbin krev omlag 100m3 betong. Gang det med 300000. Dette vil kreve mange så mange millionar tonn sement og kalkstein at vi knapt kan forestille oss det. Kvart fundament krev 10t armeringsstål. Bare det gir da 3 mill. t jern, meir enn årsproduksjonen på Sydvaranger på det meste. Så kjem forbruket av koppar, bly, nikkel, aluminium, neodym, dysprosium m.fl. I følge NGU 36 tonn koppar pr. Turbin. 300000 turbinar vil krevje meir enn ein årlig verdsproduksjon. Gjennomsnittlig kopparinnhald i malmen er no 0.6%, dette gir da over 1 milliard tonn i året med gruveavgang. Vi kan fortsette med dei sjeldne jordmetalla som utvinnast i Kina under svært dårlige forhold. Ei utbygging som den debattantane ønsker vil kunne gi ei kraftig auke av denne utvinninga.

Klimapåvirkning: I motsetning til olje gir ikkje vindkraft utslepp av klimagassar når han er i drift, men under produksjon, montering og demontering. Dette må vere med i rekneskapen.

"Kommunene bør kunne overkjøres når vår globale sikkerhet står på spill."

Kan nokon forklare korleis vindkraftutbygging i Noreg skal kunne berge den globale sikkerheten?

"NVEs rammeplan for vindkraft har høringsfrist første oktober. I planen foreslås det en begrensing på 13 områder hvor det kan bygge vindkraft, de aller fleste langs kysten i sør og vest. Alle områdene tar hensyn til truede dyrearter, plantearter, samiske interesser, vernede landskap og viktige rekreasjonsområder."

Områda tar ikkje omsyn til samiske interesser. Eit av områda er på kysten av Vest-Finnmark, i sommerbeite for reindrifta, der både reindrifta og Sametinget går mot utbygging, og der vindkraftplanar tidligare er lagt bort av omsyn til reindrifta. Også i Trøndelag blir det opna for vindkraft i reinbeite.

"I praksis er det utsikten til noen vindmølleblader man snakker om."

Det dreier seg om langt meir enn utsikt. Det dreier seg om store fysiske inngrep i terrenget, sprenging av fjell, gjenfylling av myrer, breie vegar på kryss og tvers. Det dreier seg om massedrap på fuglar, flaggermus, insekter. Det dreier seg om å ta livsgrunnlaget frå villrein, tamrein og reindrifta. Det dreier seg om øydelegging av turområde. Det dreier seg om naturrasering stikk i strid med FN sin nylige rapport om å ta vare på det minskande naturmangfaldet.

"Det er en skrikende avgrunn mellom behovet for ren kraft og hva kommunene har tenkt å si ja til."

Behovet kan definerast på to måtar:

1. Behovet i Noreg. Dette er allereie dekka og krev ingen vindkraftutbygging.

2. Behovet i verda: Dette er nær uendelig og kan ikkje dekkast av Noreg uansett.

"Havvind er selvsagt også et alternativ, men det trenger 15 år og 30 milliarder kroner før det er lønnsomt. Landvind er lønnsomt i dag."

Først fortel dei at det dreier seg om den globale sikkerheta. Verdas framtid og klimaet står på spel. Men likevel skal vi altså bare satse på tiltak som er lønsame! Landvind er lønsamt for utbyggarane, fordi staten har sørga for subsidier betalt av straumforbrukarane.

"Skal vi erstatte noe av norsk olje- og gasseksport må den slås ut med en mer konkurransedyktig energiform. Den kraften har vindkraft i dag."

Det dreier seg altså likevel ikkje om å redde verda, men om å vere konkurransedyktig! Det er framleis kapitalen som skal bestemme.

Svein Lund, Naturvernforbundet i Ávjovárri


Til startsida

sveilund@online.no