Debattinnlegg i Klassekampen 04.06.2020

Grønn havvind?

Takk til Isak Lekve, som i Klassekampen 02.06.2020 forsøker å forsvare satsinga på havvind. Vi sier takk, fordi da er det mulig å diskutere. Dette står i skarp motsetning til ledelsen i Rødt, som på tross av atskillige purringer ikke vil diskutere med kritikerne av den store havvindsatsinga de krever.

Først det vi er enige om: "Fortsatt massiv utbygging av vindkraft på land virker ikke som en farbar vei". Men er havvind så mye mer farbar?

Lekve bygger, i likhet med forsvarerne av vindkraftutbygging på land, på ei rekke påstander som det er all grunn til å stille spørsmålstegn ved:

1. Klimasituasjonen betyr at vi må bygge ut enorme mengder fornybar energi.
Klimasituasjonen betyr at vi må stoppe økningen av CO2 i atmosfæren, gjennom reduserte utslipp og gjennom økt opptak i naturen, evt. lagring av CO2. Utbygging av "fornybar" energi er i seg sjøl ingen garanti for dette, dersom den ikke er klart knytta til reduksjon av utslepp frå fossil forbrenning. Når det nå bygges vindkraftverk for å bruke til datasenter for å lage kryptovaluta, reduserer det ikke, men øker utslippa. I hele innlegget nevner han ikke energisparing, energieffektivisering eller reduksjon i overstadig forbruk.

2. Det er ikke planer om å plassere vindkraft i fiskerifelt
Jo, det er det faktisk. Utafor Sørøya i Finnmark er det planlagt et gigantisk vindkraftanlegg midt på fiskefeltet. Også flere av anlegga som er bygd eller planlagt i Nordsjøen er på fiskefelt. Dette er derfor et reelt problem.

3. Norsk kraft er grønn
Hvem definerer grønn kraft? Norsk vannkraftutbygging har ødelagt enorme, uerstattelige naturområder, og ført til store miljøprotester, med Mardøla og Alta som de mest kjente. Vindkraft er i ferd med å ødelegge ennå større områder. Disse kraftanlegga krever i tillegg store mengder med metaller, betong, transport og anleggsarbeid som også genererer utslipp av klimagasser. Dette er ikke grønt.

I tillegg kommer det han ikke nevner. Vi kan ikke legge fram tall for hvor mye mikroplast turbinvinger vil spre i havet ettersom de slites ned av vind og vær. Vi kan heller ikke legge fram forskningsdata for hvilke skader infralyd fra turbinene vil gi på livet i havet. Vi vet bare at dette er reelle problemer som vi ikke har oversikt over i dag. De havvindanlegga som er bygd og under bygging er tilstrekkelige til at man kan forske på dette og skaffe seg denne kunnskapen. Uten denne er det uforsvarlig å sette i gang storstilt havvindutbygging slik bl.a. DeFacto, Manifest, Rødt og Arbeiderpartiet har tatt til orde for.


Til startsida

sveilund@online.no