Debattinnlegg i Finnmark Dagblad 27.11.1979

Vil Arbeiderpartiet avfolke utkantane ?

"Mange vil få valget mellom å flytte sørover eller bo i et senter", Så seier statsministeren ifølge FD laurdag 17.11. Så spør intervjuaren: " Ytterligere konsentrasjon om kommunesentra og større steder er altså ikke til å komme forbi ?" Og Nordli svarar; "Nei, det tror jeg må være helt på det rene. Nye bedrifter og nye produksjonsmåter vil gjøre dette nødvendig. Men dette skal være en styrt utvikling i samsvar med distriktenes egne ønsker og myndighetenes planlegging."

Men korleis skal dette bli "i samsvar med distriktenes egne ønsker"?" Eg har aldri høyrt at dette skulle vere noko ønske frå distrikta. Snarare tvert om har folk i distrikta ønska og kjempa . for arbeid der folk bur og ta vare på busettinga på mindre stader, Slik som folk i Øksfjord nå kjempar for arbeidsplassane og for busettinga der.

Dette ønsket har vore så sterkt at det har hatt oppslutning langt inn i regjeringspartiet. I programmet til Finnmark Arbeider- parti ved fylkestingsvalet i haust sto det bl. a.: " Finnmark Arbeiderparti vil beholde den varierte bosettinga i fylket. Gjennom et handlingsprogram for småstedene vil partiet sikre at de som vil arbeide og bo her har og kan ha mulighet for dette."

I langtidsplanen for norsk fiskerinæring f rå 1977 som representantar for regjeringa har kalla eit forpliktande dokument, hetter det at det er eit overordna mål å opprettholde hovudtrekka i busettings- mønsteret.

I tida framover kjem spørsmålet om det skal bu folk i utkantane til å stå skarpare enn på lenge. Statsministeren har tydelig valgt side. Nå bør folk i Finnmark få vite kor Finnmark Arbeiderparti står. Er valløftene verd det papiret dei er skreve på ? I såfall kan vi vel vente oss at dei i næraste framtid rykker ut og sett statsministeren på plass. Eller ?

Svein Lund, Hammerfest


Til startsida

sveilund@online.no