Artikkel i Klassekampen, 29.mai 1989
Skrevet av Svein Lund (anonymt i avisa).

Nordnorsk opprør er nødvendig

— Det trengs et samla opprør fra befolkninga i Nord-Norge. Det mener årsmøtet til Finnmark AKP, som valgte Vigdis Korsnes Røsland, Kristin Risan. Kato Johansen og Svein Lund til talspersoner for det nye distriktsstyret. — Statens politikk raserer nå mesteparten av Nord-Norge. Sjøl om Barentshavet nesten er tømt. fortsetter rovfisket, og snart er hele livsgrunnlaget for kystbefolkninga borte. Industri og bergverk legges ned. Jordbruket går kraftig tilbake, og reindrifta står framfor store innskrenkinger, heter det i begrunnelsen for hvorfor det er nødvendig. — Vi registre- rer at det er en voksende motstand mot regjeringa sin politikk. Dette kommer bl.a til uttrykk i kampen for å bevare arbeidsplassene i Mehamn og på Sydvaranger, og kampen mot nedskjæring av helse- og skoletilbud. I Finnmark har det tradisjonelt vært store motsetninger mellom samer og nordmenn, mellom næringer og mellom forskjellige deler av fylket. Men i dag rammes vi alle av den samme politikken, derfor gjelder det å kunne stå sammen og ikke bare slåss mot hverandre, mener årsmøtet.

Alternativ til RV?

— VI har i det siste registrert et oppbrudd fra de tradisjonelle stortingspar- tia. Vi har fått flere uavhengige grupper som planlegger å stille til stortingsvalget, slik som Nordlandslista, Finnmarkslista, Kvinneinitiativet i Troms og Folkeaksjonen Framtid for Finnmark. Det nye partiet De Grønne er også i ferd med å bygge seg ut her nord. AKP i Finnmark ser positivt på dette oppbruddet, men vil avvente utviklinga før vi tar endelig standpunkt til om vi skal gå inn for RV-lister eller støtte et breiere alternativ. Årsmøtet vedtok støtte til kampen mot nedtrapping av Sydvaranger, mot nedlegging av sykestueplasser. Finnmark AKP mener at det viktigste i dag er å bevare ressursene og arbeidsplassene, men personretta tiltak er også nødvendig. Skattelette kan være et virkemiddel for å styrke bosettinga i Finnmark. Men en skattelette må omfatte alle, ikke som Folkeaksjonens forslag som gir mest 111 dem som trenger det minst. I året som kommer vil AKP i Finnmark legge stor vekt på studievirksomhet, og vi vil i tillegg til "bøllekurs" for kvinner tilby miljøvernkurs og «Stå sammen-kurs" for arbeidsfolk... Vi vil også prioritere arbeidet mot norsk medlemskap i EF.

Sydvaranger

— Finnmark AKP støtter kravet om underjordsdrift og opprettholding av pelletsproduksjonen ved Sydvaranger, og vi vil oppfordre de andre politiske partia i Finnmark til å støtte opp. heter det i en pressemelding fra partiets årsmøte. — Forrige gang det var kamp om framtida til Sydvaranger. var det alt for mange som lot seg narre av fagre løfter om alternative arbeidsplasser. Når vi ser hva som har kommet ut av luftslotta, bør det ikke være vanskelig å se at denne gangen står kampen om det skal bo folk i Sør-Varanger eller om hele kommunen skal evakueres. Det er ikke for seint å berge Sydvaranger som en bedrift på dagens størrelse. Men da må Sydvaranger-arbeiderne få atskillig sterkere støtte enn forrige gang, mener partiet.

— Må bevares

— Innskrenkingene på helsesektoren reduserer tilbudet til befolkninga og fjerner viktige kvinnearbeidsplasser. Dette er enda et angrep på Finnmarks befolknining sin mulighet til fortsatt å kunne bo i fylket. — Vi frykter at dette bare er begynnelsen til en fullstendig nedlegging av sykestuetilbudene på flere steder i fylket. Fylkeslegen uttalte nylig at finnmarkingene har en levealder på linje med de fattigste land i Europa, og at en av årsakene er at helsevesenet her er for dårlig. I denne situasjonen er det direkte grotesk at fylkespolitikerne vil forverre behandlingstilbudet for befolkninga ytterligere. Derfor ber kampen for å bevare sykestueplassene reises på alle stedene som idag er trua. Kampen som er reist, mot sykestuenedleggelsen l Alta, har alt bragt myndlghene på defensiven. Arbeiderpartiet viker. Fylkesmyndighetene fortjener nå storm også fra resten av fylket.

For hvem?

Finnmark AKP har diskutert forslaget om skattelette som Folkeaksjonen Framtid for Finnmark har lansert. Vi støtter kampen for personretta tiltak som kan gjøre det lettere og mer tiltrekkende å bo i Finnmark. Men vi kan ikke være enig i den modellen som FFF har lagt tram. "13 prosent skatt til alle" er et virkemiddel som når dem med fast, lønnet arbeid og særlig de med høye inntekter. I Finnmark har vi et stort antall arbeidsløse, lavtlønna og folk i primærnæringene som delvis lever av naturalhushold. Dette er de gruppene som sliter hardest for å overleve i dagens Finnmark. De vil ikke dra nytte av denne skatteordninga. — Personretta tiltak kan være et viktig bidrag til å opprettholde bosettinga i Finnmark, men ingen kan leve av skattelette uten arbeid. Det viktigste er kampen for at Finnmarks befolkning skal tå hånd om egne ressurser, mener Finnmark AKP.


Til startsida

sveilund@online.no