Debattinnlegg i Klassekampen, 25.04.1987

Tjent med Norges Fiskarlag?

FINNMARK fylke er det fattigste fylket i landet, til tross forat det har ressurser som tilsier noe annet. Den største ressursen er fisk. Og som Ottar Brox har sagt, så vil Finnmark bil det rikeste fylket i landet om det sjøl fikk ta hånd onrslne rikdommer. Til nå har store deler ay rikdommene gått ut av fylket. Noe må gjøres for at verdiene skal bli igjen her. Og i denne situasjonen er det at man må ta opp Norges Fiskarlags rolle.

Norges Fiskarlag er den største og mektigste organisasjonen Iinnafor fiskerinæringa. Er Norges Fiskarlag et godt redskap for kystbefolkninga nå når kysten avfolkes, fordi næringsgrunnlaget svikter?
— Norges Fiskarlag har hatt stor innflytelse på fordelinga av fiskerlstøtta. Mens flertallet av fiskerne i Nord-Norge, har mesteparten av støtta gått sørover. F.eks. får bankllneflåten fra Vestlandet nesten dobbelt så stor støtte pr. årsverk som kystlmeflåten i Nord-Norge.
— I januar i år vedtok landsstyret i Norges Fiskarlag å gå inn for en redyfcs jon i maskevidda for snurrevad/stikk i strid med alt arbeid for å verne ungfisken.
— Når regjeringa for en gangs skyld gjør et lite tiltak som vil redusere Nord-Norges underlegenhet, protester fiskarlaget, slik de gjorde mot at Nord-Norge skulle få småtrålkonsesjoner.
— I landstyret i Norges Fiskarlag har rederorganisasjonene egen representasjon og stor innflytelse. Bl.a. sitter her representanter for fabrlkktrålerrederne. Fabrikktrålerne er blant dem som har fått størst fiskeristøtte pr. års verk, på tross av at disse idag er en av ae største truslene mot fiskeindustrien og dermed bosettinga på kysten. Nå bygges det stadig flere fabrikktrålere på bekostning av ferskflsktrålerne. Har noen sett at Fiskarlaget har protestert?

Av 18 styremedlemmer i Norges Fiskarlag kommer bare 8 fra Nord-Norge. Med denne skjelve fordelinga er det naturlig at man Ikke vinner fram med sine krav. Utarmingen av fiskefeltene i kyst- og fjordområdene i Finnmark fortsetter med uformlnska styrke, til tross for at det for lengst er ropt varsko. Det er konflikt mellom fiskere med faststående redskap og tilreisende med Snurrevad og andre trålerredskaper. Midt i dette står sammenslutningen av fiskarlag ute av stand til å gripe'inn pågrunn av innbyrdes uenighet.

På denne bakgrunn mener vi at befolkninga i kyst-Finnmark må kjempe for:
— Fredning av områder må avgjøres av lokalbefolkningen, da det er disse som lever av de lokale fiskestammene.
— Ingen fiskeristøtte til fabrikkskip.
- Slutt på rederioforeningene sin særrepresentasjon i fiskarlaget.
— Finnmark må sjøl få avgjørelsen over forvaltningen av våre egne ressurser.

SVEIN LUND, Hammerfest AKP (m-l)


Til startsida

sveilund@online.no