Innlegg i Klassekampen 30.01.1987, samt i aviser i Finnmark.

Selinvasjonen

Hele kysten fra Finnmark til Møre er nå utsatt for en invasjon av sel. Det som i 7-8 år har ødelagt vintersesongene for fiskerne i Øst-Finnmark hard na blitt et problem fordele kysten. Hovedårsaken til dette innsiget er at selbestanden har vært i jevn vekst de siste 10 åra, på grunn av alt for liten beskatning. Mye tyder på at næringsgrunnlaget i selens naturlige næringsområder er i ubalanse og svekka.

Resultatet av denne invasjonen har kystfiskerne fått merke; ødelagte garn med masser av død sel, men ingen fisk. Mange fiskere så denne vintersesongen optimistisk i møte, ettersom forskerne meldte om kraftig vekst i torskebestanden. I stedet har det blitt et mareritt.

I denne situasjonen har myndighetene bare bevllget symbolske summer til erstatning for de skadene fiskerne, blir påført. Kystkommunene står uten midler og apparat til å møte iden økende forurensingsfaren pga. død sel.

Hammerfest AKP (m-1) mener myndighetene må sørge for å sette igang følgende tiltak:
1. Representanter for Greenpeace ogi internasjonale nyhetsmedier Inviteres oppover for å beskue resultatene av Greenpeace' kampanje mot selfangsten. Dette er viktig for å få snudd den internasjonale opinionen til fordel for kystens folk, og, for å opparbeide et marked for selprodukter i utlandet.
2. Forskninga på selen må gjennoppfas. I dag er selforskninga ved Havforskningsinstituttet nærmest nedlagt. Derfor kom årets sellnvasjon som en stor overraskelse på forskerne.
3. Det må utrustes fangstskuter til selfangst i polarområdene. Så lenge avsetninga på selprodukter er så dårlig, må staten gi økonomisk - støtte slik at fangst blir lønnsomt. Myndighetene må intensivere forhandlingene med Sovjet for å få øket fellingskvotene i Østisen.
4. Det må gjennomføres en nedfelling av den grønlandsselen som nå har invadert norskekysten.
5. Lokale selbestander langs kysten har vokst sterkt, og mange steder bør disse reduseres gjennom en planmessig nedfelling.
6. Det må bygges et mottakerapparat på land med målsetting å bruke mest mulig av selkjøttet til menneskeføde, eventuelt dyrefor.
7. Det må bevilges ekstraordinære midler til de områdene som er ramma av selinvasjonen. Myndighetenes bevilgning på en million som erstatning for sel i gam er allerede brukt opp. For kystfiskere som kommer i økonomiske vansker pga. denne situasjonen, må det gis avdrags- og renteutsettelse, eller også nedskrivning avgjeld på båt og bruk.
8. Øyelikkelig bevilgning til kystkommunene slik at de kan ta hånd, om de miljøproblemene mengder av død sel representerer.

Hammerfest AKP(m-l)
Svein Lund


Til startsida

sveilund@online.no