Debattinnlegg i finnmarksavisene, bl.a. Finnmark Dagblad 24.02.2008 og Altaposten 25.02.2008

Fra samerett til fiskerett

Hvis Kystfiskeutvalgets utredning NOU 2008:5 blir norsk lov, vil fjordfiskernes tusenårige rett til å høste fra havet utenfor stuedøra tilbakeføres til finnmarkingene. Sjøsamiske rettigheter var utgangspunktet for arbeidet i utvalget, og uten gjeldende internasjonale urfolksregler hadde dette forslaget aldri sett dagens lys.

Utvalgets forslag er enstemmig, og slår fast tre viktige prinsipper:
1) Folk bosatt ved fjordene og langs kysten av Finnmark har rett til å fiske i havet utenfor fylket.
2) Denne retten bygger på historisk bruk og folkerettens regler om urfolk og minoriteter.
3) Fiskeretten gjelder for alle folkegrupper i fylket.

Finnmark fiskeriforvaltning skal gi nærmere regler om båtstørrelse, redskapsbruk og fordele kvoter. Kvoterettighetene blir gratis, personlige og skal ikke kunne selges. Slik har det vært fra tidenes morgen langs norskekysten; et tilnærmet fritt fiske i felles hav. Myndighetene innførte etterhvert nødvendige reguleringer av fangsten, men på slutten av forrige årtusen ble styringen av fartøyer og fiskekvoter overtatt av markedets logikk: Penger, penger, penger og mye vil ha mer.

Tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen fikk for alvor fart på monopolspillet på fiskefeltene, og kapitalsterke storbåteiere fikk lov til å håve inn kvoter i multimillionklassen. Noe som førte til større, dyrere og mer effektive båter og økt press på fiskeforekomstene, samtidig som de lokale og ressursvennlige sjarkene ble slått ut av pengespillet. Det fører til at kystfiskerne forgubbes og at unge fiskere "ikke kommer seg på sjyen," fordi kjøp av båt og kvote ligger langt utenfor økonomisk rekkevidde.

Verken lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, eller fylkeslederen i Finnmark Fiskarlag roper hurra for Kystfiskeutvalgets forslag. De bekymrer seg for havfiskeflåtens inntekter, siden disse må gi fra seg deler av kvotene. Leder for Trålerredernes landsforbund, Audun Maråk i Ålesund, fyrte seg kraftig opp på skjermen og uttalte at hvis den norske stat har noe uoppgjort med samene fikk myndighetene betale dem det det koster, og ikke la det gå ut over trålerflåten.

Kystfiskeutvalgets utredning har møtt svært ulike reaksjoner her i fylket, som spenner fra "genialt" til "tøv". Politikere som bekjemper sameretten stiller nok en gang med den forutsigelige uttalelsen "samiske særrettigheter"om gjeninnføringen av allemannsretten til fiske i Finnmark. Dette til tross for at utvalget fastslår at det ikke skal diskrimineres på etnisk grunnlag. Hvis noen i dag har etniske særrettigheter på fiskefeltet, måtte det i tilfelle være kvotefyrstene og vestlandsrederne.

Næringskomitéen på Stortinget har tidligere uttalt at "fisken eies av det norske folk", og i en slumrende lov fra 1775 står det at "hærlighetene" i Finnmark skal være til alminnelig bruk. Men dette har både tidligere fiskeriministre og diverse menn med makt sett suverent bort fra. Vi får håpe at regjeringa, som har vært ute av kurs i strukturpolitikken, nå følger opp utvalgets forslag.

Svein Lund, Guovdageaidnu og Yngve Hågensen Alta


Til hovudsida.