Innlegg sendt avisene i Finnmark 02.11.2002

Svein Lund:

Politiet går god for Røkkes skattesvindel!

Etter at avisene i midten av oktober offentliggjorde at Kjell Inge Røkke på skattelistene for 2001 ikkje betalar inntektsskatt, skreiv eg eit ope brev til skatteetaten, økokrim og riksadvokaten og ba om at denne openbare svindelen blir etterforska og tiltalt.

Eg har no mottatt svar frå både Økokrim og Skattedirektoratet, og desse svara burde ha allmenn interesse. Eg siterer først Økokrim:
"Det vises til Deres anmeldelse av 17.10.2002 som ble mottatt ved ØKOKRIM på mail. Deres anmeldelse mot Kjell Inge Røkke, Skatteetaten og Regjeringen er begrunnet i at Røkke ifølge Dem står oppført med over 3 milliarder i formue og 0 i inntekt. Det er ikke påpekt noen bestemt straffbar handling i Deres anmeldelse. På bakgrunn av de foreliggende opplysningene, er det ikke rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige, jfr. strpl §224. "

Skattedirektoratet svarar som så:
"Vi viser til Deres brev av 17.oktober 2002 og kan bekrefte mottakelsen av nevnte brev. Brevet vil bli tatt opp til behandling tjenestevei og vi gjør oppmerksom på at tilbakemelding vedrørende den videre saksbehandlingen ikke vil bli gitt."

Med at ØKOKRIM allereie har slått fast at det ikkje er straffbart i Noreg å skaffe seg landets største formue utan å oppgi inntekt og utan å bidra til fellesskapet gjennom inntektsskatt, kan vi tenke oss resultatet av Skatteetatens undersøkingar. Trulig sit dei bare og ler av at det framleis finst folk som meiner det skal vere ei viss rettferdigheit i verda og at dei rikaste som eit minimum skal betale sin del av offentlige utgifter. Det er med dette offentlig fastslått at skattesnyteri er tillatt om ein bare er rik nok. Så får kvar og ein gjøre seg opp ein konklusjon om kva slags samfunn vi har fått og kva som bør gjørast med det.

Svein Lund

______________________________________________________________

Til startsida

sveilund@online.no