Innlegg i aviser i Finnmark mars 1994, skreve for Finnmark Nei til EU.

Her kjem innlegget på norsk og samisk, deretter er sameprotokollen gjengitt på engelsk, norsk og samisk. Den engelske teksten er offisiell, den norske og samiske er mi omsetting.

Svein Lund.

NORSK SAMEPOLITIKK - FRA OSLO TIL BRUSSEL

"Våre" forhandlere i Brussel har forhandla fram en felles sameprotokoll for Norge, Sverige og Finland, og i følge avisene er regjeringa sin samepolitiske rådgiver strålende fornøyd. "Dette innebærer at norsk samepolitikk kan fortsette uendret", skriver Finnmark Dagblad. Men avisa trykker ikke teksten til protokollen, som effektivt slår denne påstanden ihjel. Vi har fått tak i teksten, som sjølsagt er på engelsk, og etter evne oversatt den til norsk/samisk. Etter ei innledning full av store ord lyder sjølve protokollen slik:

Artikkel 1
Uhindra av bestemmelsene i denne Avtale kan eksklusiv rett til reindrift innafor tradisjonelle samiske områder bli innrømmet det samiske folket.

Artikkel 2
Denne protokollen kan bli utvidet til å ta hensyn til enhver ytterligere utvikling av eksklusive samiske retter forbundet med deres tradisjonelle næringer. Rådet kan, enstemmig på forslag av kommisjonen, og etter å ha konsultert Europaparlamentet og Regionskomiteen, ta opp nødvendige tillegg til protokollen.

Her står det ingen ting om at norsk samepolitikk kan fortsette. Det som står er at samene fortsatt kan ha eneretten til reindrift i de områder der de har det i dag. Dette er eneste samiske rett som er utttrykkelig anerkjent. Så står det at for at samiske rettigheter skal bli utvida (f.eks. som resultat av samerettsutvalgets innstilling) så må dette enstemmig godtas av (minister)rådet. EU-kommisjonen, Europaparlamentet og Regionkomiteen. Med andre ord, det er ikke lenger nok å få godkjenning i det norske Stortinget. Dersom Tyskland eller Hellas går i mot, kan ikke Stortinget anerkjenne samiske retter som ikke er lovfesta i dag. klarere kan det vel ikke sies at makta i norsk samepolitikk nå blir flytta fra Oslo til Brussel. Etter dette bør det ikke bli en eneste same som sier ja til EU-medlemsskap verken i Norge, Sverige eller Finland.

Finnmark Nei til EU samepolitisk utvalg


NORGGA SÁMEPOLITIHKKA - OSLOS BRUSSELII

"Min" šiehtadallit Brusselis leat soabadan EU-ain oktasaš sámebeavdegirjji birra, mii guoská Norgii, Ruŧŧii ja Supmii. Ráđđehusa sámepolitihkalaš ráđđeaddi Sverre Johansen lohká Min Áigái: "Mii leat hirbmat duhtavaččat EU-šiehtadallamiidda, go EU lea miehtan ollásit min gáibádusaide. Dát mearkkaša ahte Norga sáhttá ain joatkit seamma sámepolitihkain nugo ovdal." Muhto beavdegirjji teaksta čájeha ahte Norga ii sáhte šat ieš mearridit iežas sámepolitihkka EU-miellahttun. Teaksta lea dieđusge dušše eŋgelasgillii, ja mii fertiimet ieža geahččalit jorgalit dan sámegillii. Álggáhusa maŋŋil mas leat ollu čáppa sánit, beavdegirji ieš lea nie:

1. artihkkal
Dán šiehtadusa mearrádusaid sorjaskeahttá oktavuoigatvuohta boazodollui árbevirolaš sámi guovlluin sáhttá dovdastuvvot sámi álbmogii.

2. artihkkal
Dát beavdegirji sáhttá viididuvvot váldit vuhtii juohke eanet sámi oktovuoigatvuođaid ovdideami mii lea čadnon sin árbevirolaš ealáhusaide. Ráđđi sáhttá, ovttajienalaččat kommišuvnna evttohusaid vuođul, ja ráđđeohcama Europaparlameanttas ja Guovlolávdegottis maŋŋil, váldit dárbbašlaš lasahusaid beavdegirjji sisa.

Dás ii leat mihkkege mii muitala ahte Norgga sáhttá joatkit dála sámepolitihkka. Dás čállojuvvo dušše ahte sámiin ain sáhttá leat oktovuoigatvuohta boazodollui dain guovlluin gos sis otne lea. Dát lea áidna sámi vuoigatvuohta mii lea čielgasit dohkkehuvvon. De čállojuvvo ahte jus sámi vuoigatvuođat galget viiddiduvvot (omd. bohtosin sámevuoigatvuođalávdegotti čilgehusas) de dat ferte ovttajienalaččat dohkkehuvvot (ministar)ráđis. EU-kommišuvnnas, Europaparlamenttas ja Guovlolávdegottis. Earain sániiguin; ii leat šat doarvái ahte Norgga Stuoradiggi dohkeha daid. Jus omd. Duiska dahje Hellas vuostalastá, de Stuoradiggi ii sáhte dohkehit sámi vuoigatvuođat mat otne eai leat dohkehuvvon lága mielde. Ii sáhte dadjojuvvo čielgaseapput ahte fápmu Norgga sámepolitihkas sirdejuvvo Oslos Brusselii. Dán maŋŋil ii oktage sápmi berre jienastit EU-lahtovuođa bealis Norggas, ii ge Ruoŧas ii ge Suomas.

Finnmárkku Ii fal EU sámepolitihkkalaš lávdegoddi


DRAFT PROTOCOL ON THE SAMI PEOPLE

THE HIGH CONTRACTING PARTIES

RECOGNIZING the obligations and commitments of Norway, Sweden and Finland with regard to the Sami people under national and international law

NOTING, in particular, that Norway, Sweden and Finland are commited to preserving and developing the means of livelihood, language, culture and way of life of the Sami people

CONSIDERING the dependence of traditional Sami culture and livelihood on primary economic activities such as reindeer herding in the traditional areas of Sami settlements

HAVE AGREED the following provisions,

Article 1
Notwithstanding the provisions of this Treaty, exclusive rigths to reindeer husbandry within traditional Sami areas may be granted to the Sami people.

Article 2
This Protocol may be extended to take account of any further development of exclusive Sami rights linked to their traditional means of livelihood. The Council may, acting unanimously on a proposal from the Commision, and after consulting the European Parliament and the Commitee of the Regions, adopt the necessary amendments to the Protocol.

SAMEPROTOKOLL (utkast)

De høye kontraherende parter i erkjennelse av forpliktelsene og engasjementet som Norge, Sverige og Finland har med hensyn til det samiske folket i henhold til nasjonal og internasjonal rett
i det vi spesielt merker oss at Norge, Sverige og Finland er forplikta til å ivareta og utvikle næringslivet, språket, kulturen og levemåten til det samiske folket
i det vi tar hensyn til at samisk kultur og levemåte er avhengig av primærnæringer slik som reindrift i de tradisjonelle samiske bosettingsområder

har blitt enige om følgende bestemmelser:
Artikkel 1
Uhindra av bestemmelsene i denne Avtale kan eksklusiv rett til reindrift innafor tradisjonelle samiske områder bli innrømmet det samiske folket
Artikkel 2
Denne protokollen kan bli utvidet til å ta hensyn til enhver ytterligere utvikling av eksklusive samiske retter forbundet med deres tradisjonelle næringer. Rådet kan, enstemmig på forslag av kommisjonen, og etter å ha konsultert Europaparlamentet og Regionskomiteen, ta opp nødvendige tillegg til protokollen.

SÁMEBEAVDEGIRJI (evttohus)

Alla šiehtadeaddji áššebealit

Dovdideame Norgga, Ruoŧa ja Suoma geatnegašvuođaid sámi álbmoga ektui našuvdnalaš ja riikkaidgaskasaš lága mielde

Váldime erenoamážit vuhtii ahte Norga, Ruoŧŧa ja Suopma leat geatnegahttojuvvon seilohit ja ovddidit sámi álbmoga ealáhusaid, giela, kultuvrra ja eallinvuogi. Váldime dan vuhtii ahte sámi kultuvra ja eallinvuohki lea vuođđoealáhusaid duohken, nugo boazodoallu árbevirolaš sámi orrunguovlluin

leat soabadan čuovvovaš mearrádusain:

1. artihkkal
Dán šiehtadusa mearrádusaid sorjaskeahttá oktavuoigatvuohta boazodollui árbevirolaš sámi guovlluin sáhttá dovdastuvvot sámi álbmogii.

2. artihkkal
Dát beavdegirji sáhttá viididuvvot váldit vuhtii juohke eanet sámi oktovuoigatvuođaid ovdideami mii lea čadnon sin árbevirolaš ealáhusaide. Ráđđi sáhttá, ovttajienalaččat kommišuvnna evttohusaid vuođul, ja ráđđeohcama Europaparlameanttas ja Guovlolávdegottis maŋŋil, váldit dárbbašlaš lásáhusaid beavdegirjji sisa.

______________________________________________________________________

Fleire artiklar om EU
Til startsida

sveilund@online.no