Debattinnlegg i Finnmark Dagblad, 17.03.1992

Svein Lund:

EØS er ingen handelsavtale

Ordførerne i Vest-Finnmark har uttalt seg om EF og EØS i Finnmark Dagblad 9.3. Flere av dem omtaler der EØS-avtalen som en handelsavtale. Det gjelder både dem som er for og dem som er skeptisk til en slik avtale. Men er det så enkelt at det bare er en handelsavtale som Norges og de andre EFTA-landa forhandla seg fram til i Brussel? Hadde det vært så vel! Men EØS-avtalen er dessverre noe langt mer.
Grunnlaget for EØS-avtalen er de såkalte «fire friheter»: Fri bevegelse av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital. Det vil dermed bli full adgang for store konsern i EF- og EFTA-land til å etablere seg og kjøpe opp eiendom, fabrikker og banker i Norge. Vi vil miste store deler av muligheten til offentlig styring med næringslivet og samfunnsutviklinga.
Vi vil bli underlagt fri konkurranse som anbud på større anleggsvirksomhet og store offentlige innkjøp. Det vil si at f.eks. franske eller spanske entreprenører kan stikke av med hele Slettnes-utbygginga eller bygginga av tunnelen til Magerøya. De kan ha med seg sine egne arbeideree og betale dem langt under det norske anleggsarbeidere tjener, f.eks. har østtyske sveisere arbeide i Danmark for 24 kroner timen!
EØS-avtalen skal gi tollfrihet, men bare der det passer EF. Vi får ingen tollreduksjon for norsk eksport av sild, laks og reker. Derimot må vi forplikte oss til å gi fra oss stadig større fiskekvoter til EF-landa. Når EF-selskaper i tillegg kan kjøpe seg inn i norsk fiskerinæring, og vi må avskaffe Råfiskloven, ser det ikke særlig lyst ut for bosettinga langs kysten.

Vi vil bli underlagt EF sine regler på en rekke områder. Hele 1500 EF-regler er vi forplikta til å innføre. Hvem kjenner innholdet i disse reglene i dag? Og hvem vet hva som blir konsekvensene for folk i Norge? Hvor blir det så av det norske demokratiet, der vi er vant til at nye lover blir sendt ut til høring før de blir vedtatt.

En av områdene der vi må underordne oss EF, er miljøpolitikken. Vi vil ikke lenger kunne stille strengere miljøkrav enn EF, og de er mange måter kommet kortere enn oss. Vi vil kunne bli nekta å merke helsefarlige produkter med advarsel, og vi vil måtte redusere krava til utslipp av bileksos.
Dette er bare en liten del av de områder der EØS-avtalen får omfattende virkninger for dagliglivet vårt. Kan ordførerne svare oss på hvordan de kan kalle dette en «handelsavtale»? Det er vel ingen som er motstander av at Norge har handelsavtale med EF. Men det trenger vi ikke gå inn i EØS for å få. Det har vi allerede, og det har vi hatt siden 1973. Ingen ting tyder på at denne vil forsvinne sjøl om Norge sier nei til EØS. Det er nå på tide at politikerne sier med reine ord hva som de er i ferd med å føre oss inn i, i stedet for å markedsføre EØS-avtalen under falsk flagg.


Til hovudsida.

sveilund@online.no