Debattinnlegg i Finnmark Dagblad 03.11.1992

Svein Lund:

EØS - et statskupp!

Stortinget har vedtatt EØS-avtalen med over 3/4 flertall. Dette vedtaket er ikke et demokratisk vedtak, med et statskupp. Vedtaket er et vedtak om at folkemeninga betyr ingenting. Det er samtidig et vedtak om at samer og samiske folkevalgte organ ikke skal ha noe å si over hva som skjer i samiske områder.

I 1972 sa flertallet nei til norsk EF-medlemskap. Dette skjedde trass i at et stort flertall på Stortinget var for medlemskap. Etter folkeavstemninga var det klart at folkets nei bare kunne omgjøres av ei evt. ny folkeavstemning. Siden har mye endra seg i verden, men NHO, DNA og H sitt ønske om å selge landet står fast. Flertallet i folket mot EF står ikke bare fast, men er større enn noen gang.
EF har siden 1972 utvida makta si kraftig på bekostning av de enkelte medlemsstater. Tross stor motstand i medlemsstatene er de på veg inn i en union som vil gjøre EF til en forbundsstat.
I stortingsvalget 1989 forsikra partia at norsk medlemsskap ikke var aktuelt i valgperioden. Velgerne så derfor på helt andre ting enn synet på EF da de valgte Storting. Straks valget var over starta så tilhengerne arbeidet med å få oss inn bakveien. I starten trudde de fleste at dette EØS bare var en slags utvida handelsavtale. Det store flertallet i folket ønska en slik avtale. Men etter hvert som det kom fram at EØS-avtalen ville gjøre Norge til en del av EFs indre marked og underlegge oss EF-regler på mange områder, økte motstanden. Like før Stortinget vedtok EØS-avtalen viste meningsmålinger for første gang flertall i folket også mot EØS. Dersom det hadde vært stortingsvalg i høst er det klart at det aldri ville blitt det nødvendige 3/4 flertall for EØS.

For norsk økonomi er EØS-avtalen like omfattende som det EF-medlemskapet folket sa nei til i 1972. Derfor er det Stortinget nå har gjort ikke mindre enn et reint statskupp. Med å vedta EØS-avtalen uten å legge den fram for verken stortingsvalg eller folkeavstemning har det gått langt over det mandatet det har som folkevalgt forsamling.

Stortinget har tidligere godkjent FNs konvensjon om urbefolkningers rettigheter. Stortinget har nedsatt et samerettsutvalg for å avklare hvilke rettigheter samene har til de områder de har bodd i siden før nordmenn kom hit nord. Stortinget har vedtatt opprettinga av et Sameting for at samenes syn skal komme fram før viktige vedtak som gjelder samene blir fatta. Dette Sametinget har med mer enn 3/4 flertall vedtatt å gå mot EØS-avtalen, da denne ikke tar hensyn til samiske interesser. Med å vedta EØS-avtalen har Stortinget brutt med alle fagre løfter om at samene skal ha innflytelse på sin egen framtid. Nå blir norsk, finsk og svensk Sameland lagt åpent for EFs indre marked uten noen forbehold om at kanskje det kan være andre enn statsmaktene som har retten til å avgjøre hvordan disse områdene skal utnyttes. Med EØS-avtalen blir Norge underlagt 1400 nåværende og et ukjent antall fremtidige EF-direktiver. Regjeringa tok i forhandlingene ingen forbehold om unntak for samiske områder. Samerettsutvalget er dermed forkasta før det har lagt fram sin innstilling om retten til land og vann. Sametinget er redusert til en diskusjonsklubb.


Til hovudsida.

sveilund@online.no