Svein Lund:

Mo ráhkadit fierpmádatsiidduid?

Logaldallan oahpponeavvopedagogihkas, Sámi allaskuvllas, 12.04.2005

Manne oahppat fierpmádatsiidduid birra?

- Álmmuhit iežat čállošiid, govaid, oaivviliid jna.
- Ráhkadit siidduid iežat skuvlla, searvvi dahje fitnodaga várás, oahpponeavvut
- Ipmirdit fierpmádatsiidduid konstrukšuvnna ja doaimmaid, vai sáhttá:
- - dárkkistit fierpmádatlogana nu ahte oainnát visot rievttes láhkái.
- - gávdnat meattáhusaid earáid fierpmádatsiidduin ja veahkehit sin buoridit daid.
- Oahpahit ohppiide ráhkadit iežaset fierpmádatsiidduid

Áiggun álgit áibbas álggus. Dá bohtet ođđa dieđut maiddái didjiide geat ovdal leat oahppan ráhkadit fierpmádatsiidduid omd. M$Publisher dahje M$Frontpage bokte.

Leat máŋgga vuogi mo ráhkadit fierpmádatsiidduid.
2 váldovuogi:
1. Automáhtalaččat: Ii oainne kodaid
2. Manuála: Oaidná kodaid. Sáhttá ieš kodet dahje oažžut veahki.
Jus máhttá goappášiid, sáhttá kombineret daid.

1. A. Sierra fierpmádatprográmmat: Frontpage, Dreamweaver osv.
B. "Save as html". Teakstagieđahallan- dahje Čállinbeavdealmmuheaddjeprográmmas (Desktop Publisher)

2. Ieš álgen sierra prográmmain, muhto gávnnahin oalle jođánit ahte lei buoret ieš stivret ja dál lean 4 jahkái dušše geavahan buot álkkimus prográmma mii gávdno: Dábálaš editor, omd. NotePad dahje sullásaš.

Máŋggas jurddašit ahte kodat leat beare váttis dábálaš olbmuide. In leat leamaš ovtta oaivvilis singuin, ja ožžon hui buorre doarjaga go gávdnen girjji, man namma sámegillii livččii "HTML mánáide, 8-88 jagi" (Dađe bahábut orru girji almmuhuvvon dušše duiskagillii ja polskagillii.)
Dan girjji ja iežan vásáhusaid vuođul lean ráhkadan oahpahanvuogi, maid jáhkán ahte sáhttá duođaid geavahit maiddái mánáide, 8 ja 88 jagi gaskkas, dahje vuođđo-, joatkka- ja allaskuvllas.

Buohkat rahpet Notepad / Notisblokk

Álggos mii galgat oahppasmuvvat bártniin, gean namma lea Hans Duommá, dahje Hans Thomas Mikkelsen Logje - HTML

(sárggus)

Son láve bidjat iežas bustávaid juohke sadjái; ná:

<html>
sus lea oaivi:
<head></head>
ja gorut:
<body></body>
</html>
Lehpet juo oahppagoahtán dihtorgiela HTML.

Dihtorgiella HTML

Máilbmefierpmádaga vuođđun lea dihtorgiella HTML - Hyper Text Markup Language. Kodat leat ráhkaduvvon standárdda mielde vai buot fierpmádatloganat galget sáhttit lohkat daid sullii seamma láhkai. Ovdal go ieža čálligoahtit, de mii galgat geahččat mo fierpmádatsiidu lea huksejuvvon. Álggat fierpmádatlogana ja rabat muhtin fierpmádatsiiddu. Jáhkimis oainnát čáppa siiddu mas leat máŋgalagan čálamearkkat (fonttat), govat ja ivnnit. Muhto dál mii áigut geahččat mii lea dán duohken, mo dákkár siidu oidno go lea kodejuvvon html-hámis. Deaddil: Čájet > Čájet dokumeantadieđuid (View > Page source, Vis > Kilde). Dál don leat html-hámis. Oainnát šearpmas teavstta mas buot mearkkain lea seammá stuorrudat ja hápmi. Teavstta lassin maid oidnet ovddit govas leat dievvá kodat. Dát kodat mearridit mo siidu šaddá go mii oaidnit dan muhtin fierpmádatloganiin.

Bargadettiin dus berre leat sihke čállinprográmma ja fierpmádatlogan rabas oktanaga, vai álkit sáhtát molsut daid gaskkas ja oaidnit mo du siidu šaddá.

Ovdal go čálligoađát berre dárkkistit ahte dus lea sámegiel boallobeavdi jođus ja ahte dus lea rievttes kodatabealla. Internet Exploreris deaddilat Vis > Koder ja merket Unicode (UTF8). Dalle galget sámegiel bustávat doaibmat bures.

Mii kodet HTML:in

HTML-kodat leat eŋgelasgillii ja čiegaid siste. Kodat leat ovdal ja maŋŋil bihtá mii galgá leat formaterejuvvon muhtin láhkai. Kodat leat roahkkarođuid <tags> siste vai earuhit kodaid ja teavstta. </> muitala ahte dát koda lea dán rádjái.

Mii leat juo čilgen muhtin vuođđokodaid, mat fertet leat mielde juohke dokumeanttas: Juohke html-dokumeantta ferte álgit kodain

<html>
ja loahpat kodain
</html>
. Dáid gaskkas leat guokte váldooasi; oaivi
<head></head>
ja rumaš
<body></body>
. Oaivi lea oassi mii ii oidno teakstan šearpmas, muhto mii lea dárbbašlaš vai du siidu galgá leat vejolaš gávdnat.

Oaivvi siste lea deháleamus oassi dokumeantta namma dahje tihttela: <title></title>. Tihttal geavahuvvo ohcamii ja čorgemii, ja dat berre muitalit oanehaččat dan siiddu sisdoalu birra.

De mii čálligoahtit: Raba čállinprográmma (omd. Notepad) ja álggat ođđa dokumeantta. Čále vuođđokodaid, mat fertejit leat mielde juohke siiddus:

<html><head><title></title></head><body></body></html>
De čálát siiddu nama <title> ja </title> gaskii ja oanehis teavstta, <body> ja </body> gaskii, ná:
<html>
<head>
<title>Mu vuosttáš fierpmádatsiidu </title>
</head>
<body>Bures! Mu namma lea (ovdanamma) (goargu). Mun lean oahppin (skuvlanamma), (luohkkánamma). Dál lean geahččaleame ráhkadit fierpmádatsiiddu. </body>
</html>

Vurke fiilla, namain siidu1.htm.

Mana fierpmádatloganii ja raba fiilla vai geahčat maid don leat čállán: Dál oainnát dušše teavstta maid leat čállán <body> ja </body> gaskii. It oainne kodaid. Tihttal oainnát bajimusas tihttallinjás ovttas fierpmádatlogana namain.

Raba fierpmádatloganis html-modusa: Čájet > Čájet dokumeantagáldu (Vis > kilde) Dál oainnát fas olles teavstta nugo don leat čállán dan.

Mana fas čállinprográmmii.
Mii áigut geavahit tihttala maiddái bajilčállagin teavsttas. Mearkke teavstta Mu vuosttaš fierpmádatsiidu sáhpániin ja deaddil Ctrl+C. Mana <body> maŋŋái ja deaddil Ctrl+V. Bajilčálas galgá leat stuora ja buoiddes bustávat. Html-as leat definerejuvvon moadde bajilčállaga (headlines), ja mii válljet dás stuorimus. Čále <h1>ovdal ja </h1> maŋŋil bajilčállaga. Merkejuvvon bajilčála šaddá automáhtalaččat sierra linjás. Muhto jus háliidat ođđa linjá dábálaš teavsttas, ferte kodet dan maid. Ii abut geavahit Enter-boalu html-modusas. Čále <br> go háliidat ođđa linjá dahje <p> go maiddai háliidat guorus linja ovdal go boahtte bihttá álgá.

Dál teksta galgá leat ná:

<html>
<head>
<title>Mu vuosttáš fierpmádatsiidu </title>
</head>
<body>
<h1>Mu vuosttáš fierpmádatsiidu </h1>
Bures!<p>
Mu namma lea (ovdanamma) (goargu).
Mun lean oahppin (skuvlanamma), (luohkkánamma).
Dál lean geahččaleame ráhkadit fierpmádatsiiddu.
</body>
</html>

Geahča fas fierpmádatloganis mo du siidu šaddá dál.

Čállit sámegillii

Doaivvumis dat šattai logahahttii ja sámegiel bustávat ledje riekta. Jus eai lean, dárkkis fas ahte dus lea Unicode fierpmádatloganis. Ovdal leat leamaš ollu čuolmmat sámegielain interneahtas, ja nu lea ain jus ferte geavahit boares 8-bit-kodaid. Muhto jus sihke sii geat ráhkadit fierpmádatsiidduid ja sii geat lohket daid dárkkistit ahte buot prográmmain lea válljen Unicode, de galgá mannat bures, ja ii galgga šat dárbbašit kodet sámegiel bustávaid erenoamážit. Jus don leat čállán iežat siidduide ahte dat lea čállon Unicode:s, de dat sáhttá váikkuhit ahte sii geat lohket daid ožžot sámegiel bustávaid riekta. Danin ávžžuhit ahte merket dan álggus ná. <html> <html> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> It dárbbaš ipmirdit visot, sáhtát dušše máŋget dán iežat siidduide.

Čállinstiillat

Leat máŋga vuogi mo sáhtát rievdadit teavstta, dá leat deháleamus:
- Bajilčállágat (headline): <h1></h1>, <h3></h3>
- Buoiddes bustávat (bold): <b></b>
- Vinju bustávat (italic): <i>
- Stuorit dahje unnit bustávat: <font size= +1></font>, <font size=-2></font>

Ja mii háliidit deattuhit moadde sáni, ja čállit du nama stuora bustávaiguin, skuvla- ja luohkkánama vinju bustávaiguin ja geahččaleame buoides bustávaiguin. Dan mii dahkat ná:

Mu namma lea <font size= +1>(ovdanamma) (goargu)</font>. <br>
Mun lean oahppin dás: <i>(skuvlanamma), (luohkkánamma)</i>. <p>
Dál lean <b>geahččaleame</b> ráhkadit fierpmádatsiiddu.

Mo gávdnat du siidduid?

Go leat bidjan du siidduid internehtii, de sávat dieđusge ahte ollu olbmot gávdnet ja lohket daid. Muhtin olbmuide sáhtát čállit dahje riŋget ja muitalit ahte dus leat fierpmádatsiiddut, ja dá lea čujuhus, muhto jus čálát dakkár áššiid birra mas máŋggas beroštit, de lea dehálaš ahte ohcanmohtorat gávdnet daid. Dat ohcet erenoamážit čoavdasániid, ja don sáhtát ieš mearidit teavstta mii galgá boahtit ovddan go ohcanmohtor presentere du siiddu. Dán sáhtát sihkkarastit ná: Bija dáid linjáid dokumeantta oaivái:
<META NAME="Keywords" CONTENT="Čoavdasánit">
<META name="description" content="Oanehis čilgehus">
De ferte dieđusge lonuhit "Čoavdasánit" ja "Oanehis čilgehus" dakkariin mii heive juste dán siidui.

Leaŋkkat

Dál galggat oahppat ráhkadit leaŋkkaid guovtti siiddu gaskkas. Danin fertet vuos ráhkadit vel ovtta siiddu.
Vurke fiilla siidu1.htm eará namain: siidu2.htm. De rievdadat tihtala ja bajilčállága vai šaddá Mu nubbi fierpmádatsiidu, ja ovddit teavstta sadjái muitalat veahá iežat birra. Čále 5-6 linjá ja geavat <br> ja <p> kodaid go háliidat ođđa linjá dahje bihtá.

Dál mii áiggut ráhkadit leaŋkkaid daid guokte siiddu gaskkas. Fiillas siidu2.htm čálát loahpas:

<a href=”siidu1.htm”>Vuosttaš fierpmádatsiidui</a>
Geahča fierpmádatloganiin mo oidno. Dát cealkka galgá leat alit ja vuolláisárggon. Deaddil alit linjá. Galggat beassat nuppi fiillii. De dagat seammaláhkai dokko;
<a href=”siidu2.htm”>Nuppi fierpmádatsiidui</a>. 

Dál sáhtát molsut dáid fiillaid gaskkas, ja dieđát mo ráhkadit leaŋkkaid fiillaide mat leat seamma katalogas. Jus áiggut bidjat leaŋkkaid fiillaide mat leat eará katalogas dahje juo leat máilbmefierpmádagas, fertet čállit olles čujuhusa, omd. jus áiggut bidjat leaŋkka Sámi allaskuvlla siidduide: <a href="http://www.samiskhs.no">Sámi allaskuvla</a>.

Ráhkat standardsiiddu

Dál jurddašat ahte sihkkarit ahte lea beare ollu bargu čállit buot dáid kodaid juohke háve go ráhkadat ođđa siiddu, ja dus lea dieđusge riekta. Danin sáhtát ráhkadit ovtta standardfiilla, maid gohčodat omd. standard.htm. Ja juohke háve go ráhkadat ođđa siiddu, de rahpat dan ja ovdal go rievdadat maidege, de vurket dan fas ođđa namain.

Dá lea ovdamearka mo standardfiila sáhttá leat. Buot teaksta mii lea sámegillii galggat lonuhit iežat teavsttain juohke fiillas.

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="keywords" content="Čoavdasánit">
<meta name="description" content="Oanehis čilgehus">
<title>Siiddu namma </title>
</head>
<body>
<h1>Bajilčála</h1>
Teaksta
<p>
<hr>
<a href=”../index.htm”>Mu ruoktosiidu</a><br>
<a href=”mailto=geavaheaddjinama@domena.riika”>Čále munnje</a>
</body>
</html>

Dál máhtát juo vuođđodoaimmaid. Leat máŋga doaimma html:s ja dađistaga sáhtát ee. oahppat mo ráhkadit tabeallaid, rámmáid ja bidjat govaid sisa.

Máŋga fierpmádatmeašttirat (webmaster) háliidit ráhkadit buotlágan somás ja «kuuuula» doaimmat, muhto dás šaddá dávjá moivi, ja ádjána guhká rahpat siidduid. Min neavvu lea: ale geavat eará doaimmaid go daid mat dahket du siiddu álkit lohkat.

Bidjat siidduid internehtii

Ovdal go jurddašat ge almmuhit du fiillaid leat moadde ášši maid berrejit leat ortnegis.

1. Dus berre leat sierra ohcu (máhppa) iežat garraskearrus gos DUŠŠE leat fiillat maid áiggut almmuhit iežat fierpmádatbáikái. Dán ohcui berret maiddái álggu rájes leat vuolleozut mat vástidit fáttáide man birra áiggut čállit, omd.:
- fierpmadat
- skuvla
- musihkka
- valastallan
- data
(Ohconamain ja fiilanamain berre geavahit dušše bustávaid mat leat eŋgelasgiel alfabehtas.) Álgosiiddu (ruoktosiiddu) bijat njuolgá fierpmádat-ozu vuollái. Das galgá leat namma index.htm, ii mihkkege eará.

2. Iskka du fierpmádatbáikki dárkkilit. Geahčal golggadit buot siidduid gaskkas ja dárkkis ahte buot leaŋkkat doibmet. Dárkkis maiddái ahte buot sámegiel bustávat leat riekta. Lea buorre geahččalit moadde fierpmádatlogana. Bija olles du fierpmádat-ozu diskehtii ja geahčal lohkat dan muhtin dihtoris mas lea eará fierpmádatlogan ja jus vejolaš maiddái eará operatiivvavuogádat. Buorre fierpmádatsiidu galgá leat seamma buorre beroškeahttá operatiivavuogádagas ja fierpmádatloganis. Easká go dát lea ortnegis sáhtát jurddašit álmmuheami birra.
Dus ferte leat muhtin báiki gosa bidjat daid, du iežat fierpmádatbáiki. Sáhttá leat veahá iežalágan bálvválid gaskkas, mii čájehit dás ovdamearka jus dus lea fierpmádatbáiki Telenoras. Go bidja fiillaid internehtii geavahat protokolla man namma lea ftp. Windowsas dárbbašat sierra ftp-prográmma, omd WS_FTP.
Ftp-prográmmas fertet čállit du fierpmádatbáikki čujuhusa ja beassansáni ja dan maŋŋil sáhtát sirdit fiillaid fierpmádatbáikki ja iežat ozu gaskkas. Lea veaddjetmeahttun addit čilgehusa mii heive buot prográmmaide, ferte čuovvut čilgehusa du bálvvás ja ftp-prográmmas.

Eará doaimmat

Ivnnit
<body bgcolor="yellow"> <font color="red"></font>
Tabealla
<table><tr><td></td><td></td></tr></table>
Govat
<img src="govva.jpg">


Til startsida

sveilund@online.no